ارزو

Posted on at


 

ارزوی چیزی است که دروجود هرانسان می باشد هرانسان ازخود ارزوی دارد هیچ انسانی بدون ارزونمی باشد هرانسان دارای ارزوی های بسیارزیادی می باشد انسان ها ارزو های خیلی زیادی دارد انسان تا زند باشد

ارزودارد هرانسان ارزوهای خیلی زیاد دارد وکوشش وتلاش میکند تا به ارزوها خود خود را برساند پس انسانی که ارزوندارد مرد می باشد پس اگرمی خواهی که موفق باشی درزندگی ارزویت را روی یک موضوع تمرکزبدتا

به ارزویت برسی درزندگی انسان تا زند هست ارزو دارد وازارزو تمام نمی شود بعضی انسان ها بدون ارزوازدنیا می رود وارزوها یشان براورد نمی شود پس بیا که تمام ارزوهای خود را براورد بکنیم درزندگی پس

ازامروزشروع کنیم تا به ارزوهای مان برسیم به ان چه که دردل داریم باید رسید پس کوشش تلاش پشت کارخیلی خوب می باشد که باید داشته باشیمAbout the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160