استفاده از رسانه های اجتماعی

Posted on atامروزه جهان پشرفت های زیادی ا زهر لحاظ نموده است. مردم توانسته اند برای زنده گی بهتر و آسوده تر خود و مردم جامعه خود چیز های زیادی بوجود آوردند و روی دست بگذارند و روز به روز زنده گی خود را نوید بخش نمایند. استفاده از و سایلی که سطح دانش خود را بالا ببرند صحبت کردن روی در روی در حالی که خیلی از هم دور اند استفاده کردن از دانش دیگران و دانش خود را با دیگران شریک کردن
رسانه های اجتماعی، که امروز استفاده کننده زیاد  توانسته داشته باشد .این رسانه ها  فرهنگ سازی میکنند و میتوانند مردم و جامعه را بسازند رسانه ها یک اطلا دهی بسیار خوب برای مردم جامعه  میباشد مردم میتوانند به زود ترین فرصت تازه ترین خبر ها و یا تازه ترین موضوعات را   از رسانه ها بشنوند یعنی رسانه میتوانند یک نقش بسا عمده در جامعه ایفا نمایند


 رسانه خوب یعنی یک دانشگاه چون با تمام برنامه هایش میتواند موثریت خویش را به همه ثابت کند.اما! بعضی از مردم از این دانشگاه به عنوان  آن چیزی که هست استفاده نمیکنند از آن به عنوان یاد گرفتن و دانستن نمیخواهند استفاده کنند فکر کنم چون سطح آگاهی شان بسیار پایان است آنها از آن  فقط و فقط برای گذارندن وقت خود ار آن استفاده میکنند. یک مثال واضع امروزه جوانان برای اینکه در امتحان کانکور کامیاب شوند زیاد زحمت متمایل میشوند تا به دانشگاه را یابند و این کامیابی را خداوند نصیب هر کس نمیکند رسانه ها را هم که گفتیم یک دانشگاه است این دانشگاه به دسترس هر کس قرار گرفته نمیتوانند نمیتواند یک بیسواد در دانشگاه در س بخواند و یا که از رسانه اجتماعی استفاده کندپس از این نعمت های خداوند باید شکر کنیم استفاده درستش را نماییم. Facebook که امروزه به شهرت زیادی رسیده و فیصدی بشتری از مردم توانسته اند که به آن دسترسی پیدا کنند عکسی لایک کنند موضوعی بگذارند و... و لی عده از این رسانه، درست استفاده نمکنند آن چیزی که هست به عنوان همان چیز از آن استفاده نمیکنند اصلاً نمیخواهند بکنند ضایع کردن وقت خود را بسیار دوست دارند و عکس های خیلی ... میگذارند


.
یک پسر هستند و لی نام خود را اسم یک دختر مینامند اکونت های دروغی میسازند چت های بی موردمیکنند، نمیفهمند،ولی  اگر یک شخصیت درست باشند به هیچ عنوان این کار را نمیکنند چون سطح آگاهی شان پایین نیست ارزش وقت خود را بی حد میدانند و خود را میتوانند یک شخصیت خوب بنامند


.About the author

hseba-hesamy

Hseba hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160