راز موفقیت

Posted on at


 


همه زندگی میکنند یا همراه موفقیت یاهم بدون موفقیت البته نمیتوان گفت که زنده گی بدون موفقیت است نخیر . در زنده گی میتوان موفق بود به این شرط که راه های رسیدن به موفقیت وراز موفقیت حاصل کردن را بدانیم اگر راه های آن را ندانیم پس خیلی زود خسته میشویم ودست ازتلاش برمیداریم .اماراز موفقیت درچیست ؟


راز موفقیت درآن است که بدانید چگونه ازنیروهای رنج ولذت استفاده میکنید .نگذارید که این نیرو ها شمارا دراختیار خود بگیرند. اگرچنین کنید برزنده گی خود مسلط خواهید شد . ممکن است مشکلی را بطور موقتی حل کنیم ,اما اگر علت بروزمشکل را رفع نکنیم ,پس از مدتی مشکل دوباره بروز میکند .چنین فهمیده میشود که مااز لذتهای که رنج بزرگی را در پی داشته باشند .چشم پوشی میکنیم ورنجهای راکه لذت بزرگی رادر پی داشته باشند استقبال میکنیم .


عادتها درآغازهمچون رشته نازک ونامرئی هستند ,اما هربار که عملی تکرار میکنیم ,رشته به رشته زخیم تر میشود,تاسرانجام مانند طناب ضخیم وچاره ناپذیر بردست وپای افکار واعمال ما می پیچد .هیچ کاری نیست که از طریق آموزش امکان پذیرنباشد هیچ وسیله به پای آموزش نمیرسد ,آموزش میتواند اخلاق بد را به خوب مبدل کند اصول غلط رانابود واصول درست را جایگزین آن سازد وانسان را تا حدفرشته بالا ببرد . 


ولی جهل وخرافات انسان را به گودال نابودی سقوط میدهد ,اراده ثابت واستوار وتصمیم قاطع از اسرار مهم موفقیت درزندگانی انسان شمرده میشود انسان ضعیف وبی اراده همیشه بار دوش خود محیط واجتماع تلقی میگردد.برای وصول موفقیت درزندگی راه بهتر از اعتماد به نفس ,عزم واراده قوی ,تصمیم قاطع وجود ندارد .


انسان باید همیشه متکی به خود بوده درتلاطم امور حیات جزء به نفس خود به هیچ کس اعتماد وتکیه نکند هرکس باید بداند که جزء خودش هیچ کس مسئول مقدرات زندگانی او نیست به همین سبب باید همت,استقامت ,حوصله ,تلاش واعتماد به نفس خود را ازدست ندهد.هرمقصد عالی را باکمال قوت قلب تعقیب کندتابه آن برسد که درآن صورت حتما به آن میرسد زیرابزرگان فرموده اند جوینده یابنده است هرگز درقدرت ذاتی خود شک وتردید را به خود راه ندهید همیشه دربرابر ناملایمات روزگار؛سختی ها ,خوف ها ,دل قوی دارید تابه آن برسید .


کسیکه خیال کند از دشمن شکست میخورد ویا به آرزو های خود نمیرسد مسلما مغلوب خواهد شد .خلاصه اعتماد به نفس ,عزم واراده قوی دست ضعف وناتوانی ,تردید,ونا امیدی را از دامان همت وغیرت کوتاه میکند وانسان را در رسیدن به موفقیت ها وآرزوهایش یاری میکند ودرژرف ترینبحرهای زندگی موفق به فتح وظفر میشود.


 About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160