شاگرد خوب

Posted on at


شاگرد خوب به کسی گفته می شود که تمام نکات که باید در مکتب انجام دهد آنها را به صورت درست انجام دهد با در نظر داشته تمام قاعده ها و قوانین یک مکتب انحام دهد و باید همیشه کوشش کند کاری را انجام دهد که باعث خشم اعضای مکتب یعنی مدیر ،معلم ،شاگردان و حتی موظیفین مکتب خود نشود و باید با همه شان به طریقه درست رفتار کنیم تا از او ناراحت نشوند.



شاگرد خوب کوشش می کند که تمام کار های خود را خود را مطابق به یک تقسیم اوقات انجام دهد و برای خود تقسیم اوقات هفته وار درست می کند تا تمام کار های خود را مطابق به همان تقسیم اوقات که دارد انجام دهد تا بتواند تمام درس های خود و نوشته های خود را در وقت آن انجام دهد و هم بتواند به کار های خانه همراه با مادر خود کمک کند و چنین شاگردی را همه دوست دارند.



شاگرد خوب کوشش می کند تا صبح وقت از خواب بیدار شود و صبح خود را با ادا نماز و تلاوت قرآن کریم آغاز کند و بعد از ادا نماز ورزش های انجام می دهد و بعدا خود را برای رفتن به مکتب آماده می کند و درس های خود را تکرار می کند و بعدا به مکتب میرود و در وقت داخل شودن به مکتب به دوستان و هم صنفی های خود سلام میدهد و به معلمان خود احترام می گذارد و کوشش می کند که به تمام سوالات معلمان خویش جواب دهد.



شاگرد خوب تلاش می کند که با تمام مردم روحیه و رفتار خوب کند تا از دست وی مردم ناراحت نشوند و هیچ وقت به بزگتران خویش بی احترامی نمی کند و با خوردان هم کوشش می کند که رفتار خوب کند و چنین شاگردی هم در نزد مردم و هم در نزد خداوند (ج) بسیار باارزش است و باعث می شود که خداوند هم وی را در تمام کار ها و درس هایش کمک کند.



 



About the author

160