یکی از راه های نشاط روحی انس ګرفتن با آسمان

Posted on at


 


آدمی همواره از تماشای آسمان چه در روز وچه درشب لذت برده است،با آن که از عظمت آسمان متحیر بوده اما هیچګاه از وحشت نمی کرده بلکه رابطه ای دوست داشتنی وتنګاتنګ میان اعماق جان خود با تمام پهنه آسمان احساس می نمود.


از راه های مختلف می توان با آسمان انش بیشتری ګرفت واز این یار دیرین بشریت لذت برد


۱-تماشای حرکت ابر ها در روز ویا در شب خصوصآ اګر ابر ها متراکم نباشند ودر نیمه ماه قمری باشیم حرکت ابرها بر روی کره ماه و به عبارتی زیبا تر ،حرکت ماه در زیر ابر ها بسیار دیدنی است


.


۲-تماشای طلوع وغروب آفتاب می توان از هر جای شهر با پیمودن مسیری به وسیله یک موتر ،ظرف یک ربع به اطراف آن شهر اعم ازکویریا کوهستان رسید واز تماشای طلوع یا غروب آفتاب لذت ببریم.


۳-تماشای وسعت آسمان با مسافرت به کویر.


۴-تماشای ستاره ګان بی شمار با سفر به ارتفاعات.۵-تماشای ستاره ګان با دوربین های آماتورین.


۶-تماشای ستاره ګان با تلسکوب های موجود در رصد خانه ها.


۷-پرواز میان ستاره ګان با کمک نزم افزار های موجود ونیز از طریق سایت های انترنیتی.


۸-فیلم برداری وعکس برداری از طلوع وغروب آفتاب وماه در سواحل دریاها .


شما می توانید با این روش بدون دیګران روحی تان را شاط کنند ویک زندګی خوب وخوشی داشته باشین.160