درانتخاب دوست دقیق باشیند

Posted on at


 


چقسم می توانیم درانتخاب کردن دوست دقیق باشیم تابتوانیم درد دل خودرابا اودرمیان بگذارم واومارا درک کندیک شخص بایدازفکرخود کاربگیردتابتواندبهترین دوست رابرای انتخاب کندچون دوست خوب ووفاداردراین دنیای امروزی به مشکل پیدامی شوداگرخودمان خوب باشیم پس دوست خوب هم پیداخواهدشدتاحدامکان کوشش کنیدکه رازخودرابه اونگویندچون اوشایددوست نباشد شاید دشمن باشدولی اکثریت دوستان خیلی خوب ورازنگدارهستندچون اومارا درک می کندوما هم به اواعتمادمی کنم واین قسم دوستی تاآخرعمرپایدارمی مانداخلاق خوب رفتارخوب وشخصیت خوب باعث این می شودکه بهترین دوست رادریابیم اولین دوست ما انسانها خداوندج است وبعدازآن پدرومادراست که مارابه خوبی درک کردمی توانند دراین دراین دنیا امروزی همه مردها وزنها تقیرکردن اعتمادکردن بسیارمشکل شداست پس نگذاریم که کسی شخصیت مارازیرپای کندوماراازجامعه دورکندبهترین دوست دردنیا کسی است که انسان رابه رای راست تشویق کندولی بدترین دوست دردنیا کس است بدی انسان رامی خواهدوآنرابه بدترین راهامی کشاندومی خواهدکه شخصیت اورازیرپای کندآن دوست دشمن است نه دوست واقعی پس بایدتاحد امکان کوشش خودراکردتابااین قسم اشخاص همنشین نشویم چون این قسم دوست زندگی انسان راتبا می کنداین ضرب مثل چه خوب گفته است با ماه نشینی ماه شوی :بادیک نشینی سیاه شوی: پس با دوست خوب همنشینی کن چون به فایدتواست ازدوست بددوری کن چون به ضررت است اگربادوست بدهمنشینی کنیدپس مطمعن باش تناب درگردنت انداختی که کشیدن آن مشکل استAbout the author

160