ستایش پروردگار یکتا

Posted on at


 


ستایش میکنم خداوندی را برای تکمیل تمامی نعمتهای او بر من ، تسلیم هستم در برابر بزرگی او در بین مخلوقات ، با این همه ایمن میمانم از قهر و عذاب او با اطاعت و فرمان برداری ، و پناه میبرم بر او تا دررفع نیازهای خود از او کمک بخواهم زیرا آنکس را که خدا هدایت نماید هرگز گمراه نگردد ، و آنکس که با خدا دشمنی نماید و یا خدا او را دشمن داند هرگز نجات نیابد ، و هر آنکس را که خداوند بی نیاز گرداند ، وی نیازمند نخواهد شد .


پس ستایش خداوند برترین و والا ترین گنجی ایست که ارزش ذخیره شدن را دارد . در اینجاست که باوجود اینهمه نعمت های آن تعالی در قلب و زبان گواهی میدهم که جز خدایی یکتا و بی همتا معبودی برحق نیست ، شهادتی که اخلاص آن آزموده ، پاکی آن را در دل پرورانده و یقین کامل به آن داشته ، و تا پایان زندگی استوار میمانم بر این اخلاص ، بر این پاکی ، بر این اعتقاد ...و ذخیره میکنم این همه اعمالم را برای صحنه های هولناک آن زمانیکه همه ما در برابر آن مسئول و جواب گوی هستیم ، زمانیکه برای تمامی خوبی و بدی ما در این دنیای فانی پرسشی است و ما هم در قبال آن باید جوابی داشته باشیم ، بیایید با خوب نمودن اعمالمان از جمله بندگان راستین خداوند باشیم تا در آن زمان که برایش میگویند آخرت توشه برای رهایی از قهر خداوندی داشته باشیم .که اینها همه و همه بازکننده درهای احسان ، مایه خووشنودی خدای رحمان ، و دور کننده وسوسه های شیطان است .


 خداوندا توفیقم ده ، آنکس باشم که تو میخواهی ، آنطور باشم که باعث خوشنودی تو گردد ، در دلم نور عشق خدایی روشن کن که خاموشی اش ناممکن باشد ... خداوندا من به تو تسلیمم!
About the author

160