معلولیت

Posted on at


در ما انسانها از جمله خطراتی که میتواند باعث بوجود آمدن مشکلات جسمی و حتی روحی گردد معلولیت میباشد . که این مریضی در کشور ما در بین هموطنان مان به ندرت دیده میشود و امید روزی باشد که دیگر کسی از هموطنان عزیز ما دچار این مشکل نگردد .


این مریضی بیشتر در اثر آسیب دیدن یک عضو بدن که میتواند مادر زادی و یا هم در اثر مشکلات طبیعی بوجود بیاید .اشخاص دارای معلولیت نسبتا از نظر جسمانی دارای قوت کمتری میباشند و زیادی نمیتوانند از بس کارها در امور زنده کی شان برآیند . پس در اینصورت این و ظیفه ما میباشد که به آنها در امور زندکی شان کمک و همکاری داشته باشیم . پس اگر هر کدام از ما با یک نفر از اشخاص معلول باشیم و به آنها کمک نماییم شاید در کمترین مدت تعداد این اشخاص محدود گردد .


در کشور ما افغانستان اشخاص معلول به خصوص قشر خوردسال برای بدست آوردن مقدار پولی که از گدایی در خیابان های شهر ها بدست میاورند کوشش میکنند تا با آن ، هم زندگی خود را سپری نموده و هم در تداوی مریضی خود از آن استفاده نمایند البته آن هم در صورتیکه معلولیت شان قابل علاج باشد . با در نظر داشت اینهمه مشکلاتی که برای اشخاص معلول وجود دارد تعداد زیادی این اشخاص دچار مریضی های روحی روانی هم میگردند که برعلاوه معلولیت شان ، مشکلات بوجود آمده روحی در آنها نیز خلق مشکل مینمایدپس بیایید با این اشخاص مهربان باشیم و به مانند اشخاص دیگر در جامعه با آنها رفتار نموده تا در زندگی شان کمبود کدام چیزی را احساس ننمایند و این هم تنها با آشنا شدن به فرهنگ اجتماعی در یک جامعه ممکن است .


به امید روزی که خیابان های ما عاری از اطفال خیابانی که برای ادامه زنده گی شان دست به هرکار ناپسندی میزنند حال چه آن اطفال معلول باشند و چه از نگاه جسمانی سالم ، گردد .About the author

160