پاکی

Posted on atپاکی زیبا ترین کلمه به مانندبرف سفید به مانند رحمت خدایعنی قطره های مروارید  شفاف وزلال وقتی کلمه پاکی  در میان می آید همه فکر می  کنید ‍‍پاکی جسمی ولی آیا تنها پاکی جسمی مهم است یاپاکی درونی ؟بلی البته  که پاکی درونی زیبا تر از  پاکی جسمی است


.
پاکی که انسان را مملواز محبت وصمیمیت، دوستی،صداقت ،وعشق می سازد ولی اینجا پاکی دل مطرح است .بعضی از اشخاص هستند که با هر کس به نوعی رفتار می کنند به رنگ های مختلف ،دروجود آن اشخاص چیزی بنام صداقت وپاکی وجود ندارد ولی عده ای هستند دلی به  بزرگی دنیا وبه پاکی آب دارد وصحبت های هر کس را قبول می کنند یعنی همه را به مانند خود فکر می کنند به همین دلیل دیگران آنها ساده فکر می کنند ولی در اصل آنها یک رنگ وپاک هستند


.
در نزد خداوند بزرک کلمه پاکی زیاد ارزش دارد چراکه یکی از نام های خدا سبحان یعنی پاک است این کلمه ذات پاک خدا را بیان می کند که از هر نوع عیب ونقصی مبرا است به مانند آینه شفاف ،آن خدای پاکی که پاکی دوست داردیعنی انسان پاک را .کسانی که دل پاک دارندواز گردوغبار دنیا پاک است . تنها پاکی خانه یا مسکن ضروری نیست بلکه باید یک سری به خانه دل بزنیم  خاک وغبار دل را پاک کنیم .شاید لازم باشد خیلی از خاطره ها را پاک کرده دور بیندازیم آنهای که از جنس  کینه ،حسرت ،وغم ...هستند


.
اصلا فکر کنیم کینه ای بودن در زندګی  دیگر مد نیست .شاید در میان آنها خاطره های از جنس شادی، لبخند،ودوستی بیابیم باید این خاطره ها را تازه ساخته وبا آن زندگی کنیمبه طور مثال اگر در خانه ایی داخل شویم خانه نامنظم ناپاک وهوای آن آلوده .ویا برعکس خانه ایی منظم پاک دیکور زیبا هوای آن تازه وپاک وگل دادنهای سبز داشته باشد فکر می کنید استقبال کننده ومهمان بیشتر کدام را انتخاب می کند؟ طبعا که پاکی را .وهمانطور دلی که پاک وصادق است بیشتر جلب کننده ودوستدار دارد.  About the author

160