پایبند به بیرق وقرآن ملت خون شهیدان

Posted on at


 احمدشاه مسعود فرشتهء بود از آسمان به زمین بابالهای پر ازصداقت وی تادم مرگ کوشش بی نهایت را نمودتا که جان مردمان را نجات دهد.


 


احمدشاه مسعود فرزند دگروال (سرهنگ)دوست محمدخان در 11 سنبله شهریور سال 1332 برابر به 2 سپتامبر 1953 میلادی در قریه جنگلک ولایت پنجشیر زاده شد.


احمدشاه مسعود ملقب به شیر دره پنجشیر از قوماندهان ومجاهدین افغانستان بود که سالها به خاطر کشور ما افغانستان صلح باشد با ارتش شوروی سابق که افغانستان را اشغال کرده بودجنگید


وپس از آن هم در درگیری های داخلی افغانستان نقش عمده داشت .


احمدشاه مسعود شخصی بودکه همیشه میخواست به کشورش صلح وآرامی بیاورد او همیشه بخاطر وطن خود با دیگران میجنگیداوخود رادرزندگی باحملات بیگانگان با جنگ ،افسردگی،پریشانی غم واندوه ودور ازخانواده را تحمل کردزندگی هرشخصی را آباد کرد تا اینده هرشخصی را روشن کند.


درپشت کوه های خاردار،درصحرای خشک،جنگ کرد، او یک سر به خانواده ویک سر به وطن یک سر باجان خود فدای مردم کرد،باجنگ هم زنجیری های ناگستنی همه را باهم پیوند کرد..باصلح تفاهم خوشی ،اتحاد،قوم بودن،زندگی راساخت وخون خود را به بیرق خود ریختاند وبا اشکهای خود شست


.


اوبا لبخندمهربانش ستایش وطنش را میکردواین طوفان را اوخاتمه دادهیچکسی باثروت نمیتواند غالب شودبه جز علم ومعرفت،امیدوقوت،آزادی در زندگی میتواندبردشمن غالب شودوهمه زنجیر هارا بهم پیوند دهدوطوفان بدبختی را خاتمه دهد.


میگویند:که اگر برگ گل درفصل زمستان ریخت دوباره مانند آن نمیرویدبه جز یک فصل آن هم فصل اتحاد.فرهنگ،تمدن وغیره


.


احمدشاه مسعود یک گل تازه وخوشبو بود و اوهمه جارا رنگین ساخته بود بانور خودهمه خانه هارا روشن کردبالبخند دل همه را تسلی داد بارفتار صلح دل همه را بدست آورد ومارا خوش خلق نمود ودرمقابل تمام دشمنان ایستادگی کرد واز هیچگونه سعی وتلاش دریغ ننمود خوشی های خودرا باما تقسیم کرد.


اما وی 18 شهریور سال 1380 برابر به نهم سپتمبر سال 2001 میلادی براثر انفجار وانتحاری دو تروریست عرب به ارتباط شبکه القاعده که خودشان را خبرنگار معرفی کرده بودند درخواجه بهاءالدین ولایت تخار افغانستان کشته شد


و آرامگاه وی درپنجشیر جایکه زادگاه تولدش بود دفن گردید


.


واو یک پسر ازخود بجای گذاشت...


اگر همه مادرسفر زندگی باهم باشیم زندگی خودرا بخوبی پیش میبریم واین سفر را خاتمه میدهیم چونکه اساس یک ملت وحدت است


.


ملت ما دراین امتحان بزرگ کامیاب خواهد شد. ودانه قیمتی این ملت ایمان است رهبر این ملت خورشید است آن تابیش که به تمام جهان خواهد تابیدوروزی فرا خواهد رسید که کشور عزیز ما هم پیشرفت خواهم کرد.


شخصی که نام افغانستان را تاقله هایکه تادرختان بلند هیچکسی دیده نمیتواند باهوای سرسبز وزیبا شاداب بلندبرد.


احمدشاه مسعود بود که تا هنوز هم نام وی به خوبی یاد میشود وجاویدان می ماند.


 


 About the author

160