مبارزه باسختي ها

Posted on at


 


هرانسان بایدبا سختی ها روزگارمقابل کندبخاطریکه مال حلال به آسانی بدست نمی آیدهرانسان درمقابل مبارزباسختی ها صبروشکیبای داشته باشدچون هیچ مشکل نیست که به آسانی حل نشودبا سختی ها مبارزکنیم تاخودرابه نقطه بلند برسانممبارز با سحتی ها پیروزی انسان رانشان می دهدوباعث این می شودکه انسان خودراامتحان کندوتمام غم های دنیا را تبا ونابودسازداگریک اینجینیرزحمت نکشدوباسختی ها مبارز نکندنمیتواندخودرابه جای برساندودرآخرهم ناکام می مانداین لطف خداوندجهانیان است که به بندی خودرادرمقابل این هم سختیها صبروقوت می دهدهرقدرماانسانها سختی هارادرزندگی خودببیندهمان قدرقوی ونیرومندمی شوم وخودرایک عضومهم درجامعه می دانیم هیچ چیزبه آسانی بدست نمی آیدتا زحمت وکوشش درآن نباشد اگرماهرچنددراین دنیابه دنبال آدمی بگردم که با سختی ها مبارز نکندآن قسم شخص راپیداکردنمیتوانم زندگی های امروزی بسیاردشوارشداست که به هرطرف خودرانگاه کنیم هتمن درآنجا مشکل استاین را هم بدانیم اگردرمقابل سختی ها رویی خودراازدست بدهیم وخودراضعیف فکرکنیم تمام زندگی خودراتباه می کنیم وخودرابه مرگ می سپاریم ودرکاهای خودضررها وخساره زیاد میبینم پس بایدبه این باورباشیم که شکست راقبول کردیم واینجا است که سختی ها باما مبارزمی کندوما ناتوان وضعیف می شویم وخودراناکام احساس می کنیم ودرد وغم رادرپیش چشم خودمیبینم وخودرانابودمی کنیم وهم دنیای به این زیبایی راکه خداوندبزرگ به ما عطا کرداستدراین دنیای امروزی به کسی موفق گفت میتوانیم که اووقعا باسختی ها مبارز کردبتواند مبارزباسختی ها آسان است اگرخودمان رازحمت بدهیم ونگذاریم که سختی هاباما مبارزکندAbout the author

160