ورزش

Posted on at


ورزش یکی از رکن های اساسی زنده گی میباشد ورزش به صحت،جسم روح وروان انسان بسیار مفید است
ورزش در زنده گی باعث شادابی روح وروان شخص میشود چون ورزش کردن فکرو ذهن انسان را آرام
وراحت میسازد انسان با ورزش کردن میتواند همه مریضی ها را از بدن خود دور سازد وبا عث میشود
که همیشه سالم زنده گی خود را به پیش ببریم واز زنده گی لذت ببریم.
انسان با ورزش کردن همیشه خوش،شاد وصحتمند باقی میماند ورزش کردن پیرو جوان ندارد باید همه
برای اینکه سالم باقی بمانند کوشش کنند تا ورزش نمایند واز ورزش کردن وبرداشتن وزنه های سنگین
در ورزش کردن خود داری نمایند چون باعث مشکلات در بدن میشود وباید ورزش کردن را جزء از
برنامه های کاری خود بدانیم وخود را عادت بدهیم باید همه جوانان کوشش کنند خود را به ورزش
کردن عادت بدهند چون ورزش کردن باعث میشود تا همه جوانان از روی آوردن به مواد مخدرجلو
گیری شود وزیاد کوشش کنند خود را از مبتلا شدن به مریضی ها وخطرات بزرگ نجات دهند.ورزش کردن به سیستم تنفسی انسان فایده دارد وسالم نگهمیدارد از همه مضرات وکسانیکه ورزش
میکنند آدمهای سالم جامعه هستند وچنین اشخاص دارای صفا واخلاق نیکو نیز میباشند ورزش در
افغانستان از سال 2011 به بعد رشد زیاد کرده و جوانان زیاد به ورزش روی آوردند وورزش انواع
مختلف دارد مانند کرکت،فوتبال،والیبال،جمناستیک،آب بازی وغیره هر بازی از خود علاقه مندانی دارد
به خصوص بازی فوتبال بیشترین علاقه مندان را دارد و در حال حاضر در افغانستان هم فوتبال به اندازه
کافی پیشرفت کرده وبا کشور های زیاد مسابقه داده واز کشور ها مسابقه را برده وبرنده شد واین یک
افتخار بزرگ برای افغانستان میباشد با این همه امکانات کم باز هم جوانان در فکر پیشرفت کشور خود
هستند وکوشش میکنند که با سعی زیاد کشور خود را به موفقیت های زیاد برسانند وکشور را پیشرفت دهند.


 
About the author

160