ایده های جهت تعامل با دوستان

Posted on at


 


صله رحم یعنی حفظ وارتقای پیوند ها در میان خویشاوندان وابراز محبت به آنها است که دین اسلام پاداش های دنیوی واخروی فراوانی برای تعامل با اقوام ونیز مجازات های مختلف را برای ترک آن برشمرده است که بسیاری از ثواب ها وعقاب ها در علم اخلاق وحتی با مطالعات تجربی در علوم تر بیتی تا یید یافته است.


قابل یاد آوری است اینکه می توان تعامل با دوستان را از شرین ترین اوقات فراغت نیز نامید،صله رحم را دردنیای امرزوزی می توان به عنوای مختلف انجام دادچون تلفن ،ایمل ،از طریق چت روم با دوستان،نامه،خرید سوغاتی وارسال آن از طریق دوستان که پیش آنها می روند 


یکی از مواردی که بسیار باعث بسیار شادی دوستان واقوام که از آنها فاصله جغرافیا ای داریم می شود این است که آنها در پشت در ب منزل خود پستچ یک یا چند قطعه عکس مارا که در مکان های مختلف تحصیلی ،خانوادګی وغیره ګرفته ایم در یافت نمایند.


حضور درمراسم شادی اقوام چون جشن تولد،جشت فارغ التحصیلی ،مراسم عقد وعروسی و....نیز می تواند یکی از آیده های تعامل با دوستان باشد.


رفتن با ګردش با اقوام ،ګردش جند لحظه ای در اطراف محل سکونت ما با اقوام ،ګردش یک چند روزه به شهر های اطرافدر ګردش با اقوام بیان خاطرات شرین خا نوادګی خصوصآ از ګذشتګان کاری دلپذیری است.


ګرفتن عکس وفلم در ګردش ها،آنها را در خاطره ها ماندګار می سازد وبرمحبت بین اقوام می افزاید.


از یک فرد تحصیل کرده مسلمان انتظار می رود که در ګردیش ها مراعات حال دیګران خصوصآ سالخورده ګان وکودکان را نموده ودر جهت شادی ورفاه آنها تلاش وایثار نماید.160