سردبیر ناتو در استونیا

Posted on at


سردبیر ناتو در استونیا است و در آن کشور سخن میراند؛ او در حال سخنرانی با شبکه ناتو است.  او در استونیا است با شورای ناتو. او در یک پایگاه فضایی صحبت میکند که ناتو برای جنگنده های ناتو ساخته شده است. سازمان ناتو متعهد است تا از متحدان خود در بالتیک پشتیبانی کند در این فضای متشنج.سردبیر ناتو به استونیا رفته است تا یک پیام واضع را برای همه برساند که ناتو متحدان خود را هرگز تنها نخواهد گذاشت, هیچ وقت و در هیچ شرایط ممکن. ناتو ایجاد شده است تا با چالش های مقابله کند, حالا این یک چالش و آگاهی است که ناتو با آن روبرو خواهد شد و از آنها در سرتاسر منطقه و جهان دفاع خواهد کرد. About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160