پولیس و ترافیک

Posted on at


برای اینکه در کشور آرامی وخوشی باشد بایدقوانین ترافیکی را مرا عات کنیم .که دوچار حادثه ترافیکی نشویم وبرای مرد وزن لازم است که شامل قطعات پولیس شوند.واز دل وجان برای آرامی کشور خود خدمت کنند.چون زمانیکه شامل قطعات پولیس می شوند سوگند یاد می کنند.که هیچ گونه خلافی در مقابل قوانین انجام ندهند وراز نگهدار باشند.پس زنان در جامعه مهم هستند چون در چاهای می باشد که زنان را تهلشی کنند.که مطمين شوند که صلاح ویا چاقونداشته باشد.وبسیاری از زنان در پولیس انجام وظیفه می کنند.یا جنرال،ویا سارنوال می باشند.وباید دولت توجه کنند


که اشخاصی که به سن قانونی نمی رسند وراننده گی می کنند.برای آنها هشدار داده واحتیاط کند.ودر موتر که راننده گی می کند باید به گوشی ویا متوجه حرف های دیگران نشود. ویا الکول مصرف نکند.چون اعصابش نا آرام می باشد ومتوجه خود نیست .یاخودرا می کشند ویا دیگران را از بین میبرند.که باید سن قانونی خود را تکمیل کنند. وبعد راننده گی کنند. چون با عث حادثه ویا از بین بردن شان ویا بندی می شوند.پس انسان کوشش کند .حادثه ترافیکی باعث میشود.که شخص زخمی ،زندانی ،ویا شخص را از بین ببرد.انسان باید کوشش کند


که چراغ قرمز را رعایت کند.وچهار اطراف خودرادر هنگام عبور نگاه کند وبعد حرکت کند.وبایداز تیز رفتن پرهیز کند.که باعث حادثه نشود.ومادران را ناراحت وبه داغ خود ننشاند.وخودراداخل زندن اسیر نکنند.وبایدبه قوانین ترافیک ورهنمایی آنهاتوجه کنیم.وباید پولیس را احترام کنیم چون ما درشب خواب هستیم پولیس بیدارهست .وامنیت مارا میگیرد.تاماراحت بخوابیم.ودر شهر کابل شاید بودیم که پولیس شجاغ ما یک انتحاری را دستگیر کردند ومردم ودولت از اوقدر دانی وستا یس کردندپولیس ویا اوردوی ملی در کشور زحمت می کشند.وتعداد زیادی از آنها بر اثر حملات انتحاری ویا ترور ها جان شیرین شان را از دست می دهند.


وماشاید یک حادثه غم انگیز در شهر هرات بودیم .در 4 جوزاکه تعداد از پولیس ها زخمی ویا از بین رفتن به خاطر دشمنان افغانستان واز خون خود برای دفاع از کشورریختند.ومردم را از صدای تفنگ ،راکت ،بم ودیگر وسایل ودر هنگام تاریکی صبح بیدار ساختند.وترس ووحشت در دل انسان ها کاشتند.ده ها شهرها،والسوالی ها،ولایت ها ،یک شهر را تشکیل می دهند.وسایل نقلیه از قبیل :موتر،بایسکل،سه چرخ  ودیگر وسایل نقلیه وجود دارد.وبیشترمردم برای رفع مشکلات خود استفاده می کنند.ودر بین شهر نسبت به ده ها وسایل ونفوس زیاد می باشد.وبه خاطراین همه کارها  ترافیک ایجاد شده است برای اموال ویا به تفریح از وسایل استفاده می کنندودر شهر به جرم های مختلف اشخاص را دستگیر می کنند مانند:دوزدی ،قتل ،مواد مخدر،سرقد موتر ویا دیگر جرم ها پولیس آنها را دستگیر می کند. .


وبرای نظم وبه خاطر که دوچار حادثه در کشور نشویم پولیس ویا ترافیک نقش عمده را به دوش دارد.در شهر ها ،چها راهی ها،پیاده روها،لوحه ها،خطاهای سفید وسرخ ،وچراغ های ،سفید ،سرخ، سبزوجود دارد که وظیفه پولیس می باشد که مردم را رهنمایی وبفهماند چی وقت حرکت وچی وقت توقف کنند.وبایدمردم هم توجه کنند.درس راننده گی ومقرارت ترافیکی را بیآموزند.ولیسنس داشته وبه سن قانونی که می رسند راننده گی کنند تا دوچار حادثه ومشکل نشوند.ولباس ترافیک وپولیس از مردم فرق می کند .دراشی های سبز وبوت های کریمی ویا سبز دارند.ووظیفه دارند که سرک ها را علامه گذاری کنند.ورا ه رفت وآمد را برای مردم تعین ویا لباس ویا چادر های زنان استفاده می کنند.خود را انتحاری ویا کارهای خلاف دیگر انجام می دهند. .About the author

160