ازدواج اسلامی

Posted on at


در مورد عروسی یا ازدواج امروزه جامعه مسلمانان به مرض خطرناکی مواجه اند این مطلب در اصلاح این نوع فساد نقش مهم را ایفاء میکند،به شرط اینکه به تک تک خانواده ها مضامین آن عملاً ابلاغ واجراء گردد و در موضوع ازدواج اسلامی در این مطلب با چکیده بعضی ازموضوعات از قبیل :1 نیت در ازدواج اسلامی،

2 :حکمت ازدواج اسلامی،

3:اهداف نادرست ازدواج اسلامی،

نیت ازدواج اسلامی: از مضامین قرانکریم چنین بر می آید که ازدواج برای حفظ سلامت،نسل عفت و پاکی است که هدف بزرگ و اصلی ازدواج همین است.حق تعالی در قرآن به تصریح فرموده است که هدف و نیت شما از ازدواج فقط حفظ عفت وپاکی باید باشد و برای فرزند صالح «اصلاح نژاد»ازدواج کنید.پس باید در ازدواج کردن هدف شما پاک شدن و در سنگر عفت و قلعهپاک دامنی محصور ماندن باشد و نباید مانندحیوانات فقط تحلید منطقه،لذت غریزی باشد.هدف ازمجامعت تولید نسل فرزند آدم است وهرگاه بینش آدم این چنین باشد،انسان برای امرار معاشوکسب روزی حلال تلاش بیشترمیکند.

حکمت ازدواج اسلامی: غرایزطبیعی، که بشردارد اگر محل تحلید وارضاء مجاز نداشته باشد بشر ناچارمیشود به هرشرایطی که برایش میسر گردد خودش راارضاءکند. به این جهت دین برای ارضاءاین غریزی طبیعی،نکاح وازدواج را مجاز اعلام کرده است وازاین راه حل،برتری دین برعقل به ثبات می رسد.زیراعقل ازدواج را مجازنمی داند.ودرآن صورت دونفرمردوزن می توانندبی پرده وبدون حدود لازمه برای جلوگیری ازافراط،ازیکدیگراستفاده شهوانی بکنند.امااگراین تشخیص عقل معیارمی شدمعلوم نبودچه فتنه برپامی شد؟چراکه عقل حیاءرابه طورمطلوب نمیداند وازدواج را حیاء میداند اما شارع ازدواج را برای حفظ حیاء مجازکرده است.

اهداف نادرست ازدواج اسلامی:یک عده از افراد نادان تصور میکنند که هدف از ازدواج رسیدن به مال و منال است در صورتی که اگر رسیدن به مال و منال هدف ازدواج میبود کسانیکه ثروت مند بودند٬ اصلاٌ ازدواج نمیکردند،همه میدانند نه تنها پول داران بلکه شاهزاده گان بزرگ دنیا همه از ازدواج بی نیاز نیستند.پس مشخص است که هدف اصلی،رسیدن به مصالح و حکمت های ازدواج است نه امری دیگر مهم ترین اهداف ازدواج اسلامی تولید اسلامی میباشد.

برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس بانوان انکس هرات میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:

http://www.filmannex.com/herat-womensannex/blog_post

فرزانه نادری

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85About the author

herat-womensannex

Herat Digital Citizen Fund is subpart ofDigital Citizen Fund based in NYC. Digital Citizen Fund.com is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts…

Subscribe 0
160