سه مرحله تولید و پندهای در مورد فرآیند ساخت فلم کوتاه شما, با مارک کاکزویسکی

Posted on at


متن – حالا شما دیدگاهی دارید که زمان تبدیلش به متن است. متن ها ساختار مشخص دارند که در زمان نوشتن باید از آنها پیروی کرد. 


میتوانید از برنامه های استفاده کنید که شما را در این مورد یاری رسانند و نسخه نهایی آن بر اساس معیارهای این صنعت است.برنامه ادوبی استوری(Adobe Story)  در صورتیکه به آن عضو شوید بصورت رایگان است. همچنین ممکن است برنامه های رایگان دیگری وجود داشته باشند, اما کارایی شان محدود است.


سلتکس(Celtex)  یک برنامه ای خوبی است که رایگان است و به اندیشه من فقط میتوان آنرا با مجموعه ای از دیگر ابزار فلمسازی بدست آورد.  


تصویرهای داستان – تصویرهای داستان رسم های اند که از صحنه ها و زاویه های فلمبرداری ایجاد میشوند. من برای رسامی صحنه های فلم خوب نیستم, بنا بر این از روش پیش رسامی استفاده میکنم. صحنه ها را بسرعت ساختار بندی میکنم.


آنها مرا یاری میرسانند تا در مورد صحنه های که میخواهم فلم بگیریم بیندیشم. بعدا از آن صحنه عکس میگیرم و آنها را برای مجموعه نهایی تصویرهای داستان استفاده میکنم.


 


فهرست صحنه ها – فهرست صحنه ها دربرگیرنده مجموعه تصاویری می باشد که جزئیات شان در یک فهرست نوشته شده اند.


باید این فهرست شامل معلوماتی مانند شماره صحنه, جزئیات, موقعیت, هنرمندان و هر معلومات دیگری که فکر میکنید ضروری اند, باشد. این فهرست شما را یاری میرساند تا کارامدترین روش تصویربرداری از فلم خود را به کاربگیرید و به ترتیب مورد انتظار تصویربرداری های خود را انجام دهید.
About the author

160