اتن ملی افغانستان

Posted on at


 

اتن ملی

اتن ملی یکی از هنر های قدیم وطن ما افغانستان است که در اکثر مناطق خصوصاٌ در شرق و غرب کشورما مروج است که این اتن را در روز های خوشی مانند عروسی ها، در روز تولد یک نوزاد،جشن استقلال و دیگر روز های مذهبی و ملی اجرا میکنند

 

طریق اجرای اتن ملی

اتن ملی با نواختن دَهل آغاز میگردد که دهلچی یک توله نواز و سر نایچی همراه خود دارد و سرود میخواند طوری که جوانان و اتن چی ها به گرد دسته ساز اتن یک دایره تشکیل داده و اتن میکنند بعد از آن کم کم دهل زدن تیز میگردد جوانان و اتنچی ها با جوش و شوق خاص به قسم منظم می رقصند در حالی که پیراهن ، تنبان سفید و واسکت های چرمی زیبا پوشیده اند

وهمه،روی ها و دستهای خود را با یک حرکت به پیشروی دایره دور داده چک میزنند و باز دست ها و پاهای راست را بلند کرده،چک دیگری می زنند که این منظره بسیار جالبی است و هر قدر اتن دوام کند به همان اندازه جوش و خروش جوانان زیاد میشودطوری که همه اعضای بدن شان یکجایی و باتمام نیرو به جنب و جوش میآید از این طریق محفل خود راپر شور و هیجان میسازندAbout the author

160