مادر کیست؟

Posted on atمادر واژه پر محبت و عاطفی ، مادر عشق پایان ناپذیر یک شخص ، مادر خوشایند ترین صدا برای همه ، مادر کسی که بدون در نظر داشت ارزشهای مادی و معنوی برای محافظت از اولادش سپهر می شود و کسی که هر قدر اولادش بد باشد باز هم آنرا دوست داشته و از اولادش منصرف نمی شود به همین دلیل است که مادر آهنگین ترین کلمه در جهان است که جهان بدون آن نابود می شود.در مورد مقام مادر در قرآن کریم نیز ذکر گردیده و در بسیاری از احایث حضرت محمد (ص) نیز در مورد مقام مادر یاد آوری شده است چون مادر کسی است که با تربیت اطفالش جهان را می سازد همچنان اینرا می دانیم که همه دانشمندان ، بزرگان ،علما و مخترعان روزی شاگرد مادر بوده اند و اولین بار راه رفتن و فعالیت را به وسیله دستان پر مهر مادر یاد گرفته اند و این همه اختراعات هم صرف بخاطر تشویق مادر صورت گرفته است.چنانچه می گویند ( بهشت زیر پای مادران است ) اگر این جمله را تعبیر کنیم به حقایق شگفت انگیزی سر می خوریم که در هر حالت مقام مادر را معرفی می کند اگر از لحاظ اجتماعی ببینیم متوجه می شویم که با رضای مادر از ما حتی به بلند ترین قله جهان رسیده می توانیمو با رضا داشتن مادر از ما به بهشت نیز داخل شده می توانیم که در این جا واضع می گردد که با رضای مادر از ما خداوند (ج) نیز عزت را نصیب ما می کند و اگر کسی به دنبال رضای مادر باشد خداوند آنرا بهترین دنیا و آخرت می کند.خلاصه هر چقدر از وجود مادر بگوییم کم است.160