ازهیچکسی انتظارتشکرنداشته باش

Posted on at


تمام ما انسانهای رویی زمین به خاطرآفریدشدیم تابهترین کارهارادراین دنیاانجام دهیم تاخداوندمتعال ازماراضی باشدخداوندبه مارو زی داداست تاما شکرگذارآن باشیم اما افسوس بعضی اشخاص هستندکه اورارهاکردندودیگرچیزی رامی پرستندواین یک بدبحتی بزرگ درجهان امرروزی استبعضی اشخاص هستنندکه عقل وهوش شان راازیادبردندوتمام خوبی هایکه به آنهامی کنیم ازیادمی برندومارادشمن خودفکرمی کندوشایدهم مارادرپیش دیگران توهین کندما نبایدبااین کارشان هیجانزدشویم وخودراغمگین سازیم بخاطریکه خوبی که ماکردیم درنزدخداوندباارزش استبعضی ازاشخاصی هستندبه خاطرمشکلی که داردازماکمک می خواهدتااوراکمک کنیم اما وقتی مشکلش حل می شوددیگرمارانمیشناسدمانندیک دشمنی می شودکه احتمال داردما رادرنزددیگران توهین کندولی ما نبایدرویی خودراازدست بدهیم وبایدهمیشه نیکی کنم تاخداوندآن بهشت یکه به آسانی بدست نمی آیدآنرانصیب ما گردانمانبایدهیچ وقت کاریی به خاطرتشکرکردن به کسی انجام دهیم چون تمام ماموفق هستیم ومردم هم مارابه چشم بدنمیبیند شایدروزی برسدکه ما احتیاج داشته باشیم ازکس کمک بخواهیم وآن شخص به ما کمک نکندنبایدمااینجا شوکه شویم چون یگانه کمک کنندخداوندج است که ماهمیشه بایداورایادکنیم


 About the author

160