اتحاد و همبستگی، آموزش پایدار و فلم انکس

Posted on at


کاش می شد سخنی زد که می توانست در بر گیرنده ئ تمام احساسات و افکار ادمی باشد و از طریقش می شد خواسته ها یش را بر همگان منتقل سازد٬ و لحظه لحظه ئ هر انچه به چشم نظاره کرده بود بر دیگران نیز به تصویر می کشید.


در کلام پاک خداوند لایزال بارها و بارها خواندم واز بسیار زبانها شنیدم که فرمده است:


(واعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو.)خداوند دراین ایت بر ما رسانده که به ریسمان الهی چنگ زنید ئ متفرقه نشوید.آفریده گارمان ما را به اتحاد و همبستگی فرا می خواند،به اخوت و برادری.به میثاق و به پیمانی که ما را بر بلندی های دنیا واخرت می رساند، بر بلندایی که نهایت به خشنودی مالک وسرورمان ختم می شود،بلندایی که نه تنها باعث سرفرازی ما بلکه سایر مردمان از سایر ادیان نیز خواهد شد؛باعث پیوستن ایشان بر ائین مان خواهد شد.وجیبه ای که سالیان سال است از ان غافل ماندیم.تاکید بسیار در جاهای بسیار؛ولی به ندرت می توان اتحاد و همبستگی را به چشم دید.خیلی وقت هاست که از دیدنش نا امید شدیم.ولی این هفته در مکتب حوض کرباس به درخشندگی به چشم می خورد،حرف اتحاد در هر گوشه موج می زند،اتحادهایی با نام های مختلف:شاروالی،انجمن فرهنگی،کمیته انظباطی،کمیته ارتباط با والدین،کمیته صحت وبرگزاری مراسم وبسا اتحادهای دیگر که از میان خود دانش اموزان شکل گرفت وبرما جای بس شادمانی که بانوان انکس در پست های ریاست شاروالی و ریاست فرهنگی و ریاست برگزاری مراسم کاندید شدند وپذیرفته هم خواهند شد.دیگر خیلی بزرگتر از گذشته ها می اندیشند.بانوان انکس در این هفته ئ تعلیمی خویش از برنامه ئ ورد قسمت های font ,paragraph ,styleو برخی اجزای منوی insert ونصب برنامه ئ ورد را اموختند وهمگی امتحان ویندوز را گذشتاندند.که حال ایشان قادر اند تا مقالات خویش را از روی کاغذ به کامپیوتر انتقال دهندوگپ خوب دیگ اینکه یکی از بانوان انکس از مکتب حوض کرباس بنام حسیبا حسامی توانست ان چنان مقاله ای بنویسد که به مجله ئ انکس راه یابد مقاله ای با موضوع مادر.که جای شادمانی ومسرت فراوان است.


.مقالات بسیاری به شکل گروپی به تحریر در امد تا باعث پیشرفت طرز نوشت این بانوان گردد وافرادی چون افسانه محمدی، یلدا امینی، پریسا و ملیحه در نوشته های خویش زیبا درخشیدند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه حوض کرباس میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat/blog_post


فرشته احمدیانAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160