رسیدن به خواسته ها وآرزو ها تلاش میخواهد

Posted on at


انسان ها همه در مکان های مختلف مصروف کار وفعالیت هستند وهمه در تلاش برآورده ساختن آرزوها و
بهتر زنده گی کردن هستند ودر این اجتماع بزرگی که همه فعالت میکنند در تلاش این هستند که در قبال کاری
که انجام میدهند پاداش خوبی نصیب شان گردد برای اینکه بتوانیم یک شخص قابل اعتماد واطمینان باشیم و
همه بالای ما باور داشته باشند باید به کاری که انجام میدهیم اعتقاد،صادق وتوانمندی های زیاد را داشته باشیم.چون داشتن این خصوصیت ها انسان را برای رسیدن به مقصد کمک میکند واین ها همه کمک میکند که
انسان در امور خود به کدام مشکلی برخورد نکنند اولین توانایی برای انجام عملی اعتماد به نفس وقدرت
انجام دادن کار را داشته باشد احترام به خود ودیگر همکارانی که با ما یکجا فعالیت دارند چون رفتار
محترمانه و محترم شمردن نظریات دیگران باعث میشود که همه به ما احترام بگذارند وآنها هم به نظریات
ما به صورت کامل گوش دهند چون این همه باعث میشود که ما جایگاه وپایگاه مناسبی را کسب کنیم واین
ها کمک میکنند در شرایط سخت وبحرانی ما را کمک ویاری کنند واگر در رفتار ما اندکی بی توجهی باشد
باعث میشود که مانع پیشرفت ما در امور کاری گردد.همه کار های را که انجام میدهند در پی این کار ها آرزو ها وخواسته ها وهدف های زیادی نهفته است که این
خواسته ها خواه درست باشد یا نادرست باید تصمیم گیری ما برای رسیدن به این آرزو ها وخواسته ها مثبت باشد
در صورتیکه به طرف راهی که میرویم راه درست و هدف ما هم مشخص باشد مطمین باید باشیم که به خواست
یا آرزوی خود میرسیم بی شک انتخاب راه درست همیشه انسان ر موفق وسربلند میسازد باید ما هم همیشه راه
درست را برای هر برنامه کاری خود انتخاب کنیم تا بتوانیم به همه آرزو های خوود برسیم واعتماد دیگران را
نسبت به خود بگیریم.
About the author

160