ابرقهرمانان و جادوگران چی نکته ای مشترکی دارند؟

Posted on at


بعد از گفتگویی که با آقای فرانسسکو رولی در مورد جادو و آموزش و پرورش داشتم, در مورد برنامه ابرقهرمانهایش: برنامه فلم اگزمر(Examer Film Project)  بسیار اندیشیدم. پرسشهای ذیل برایم مطرح شدند.


ابرقهرمانها و جادوگران چی نکته ای مشتریکی دارند؟ پاسخش بسیار ساده است, آنها هردو ابرنیرو دارند.


ماندریک (Mandrake) و درین براون(Darren Brown)  درجاه میتوانند شما را به خواب مصنوعی ببرند.


ابرانسانها مانند دیوید کاپرفیلد(David Copperfield)  و کریس انجل (Chris Angel)  میتوانند پرواز کنند.


پروفیسور چارلس زوایر (Xavier)  از فلم اکس-من و ماکس ماوین(Max maven) میتوانند ذهن ها را بخواند.


 


مگنیتو(Magneto)  میتواند فلز را با ذهن خود قطع دهد و همچنین باناچاک (Banacheck) و جیمز راندی(James Randi)  نیز این توانایی را دارند.این فقط نمونه از آن بود. در سرتاسر جهان جادوگرانی وجود دارند که میتوانند این ابر قدرت ها را نمایش دهند. اما آیا جادوگران واقعا ابرنیرو دارند؟ دقیقا بله..


جادوگران نمیتوانند مانند ابرانسانها پرواز کنند و یا مانند مگنیتو فلز را خم دهند, آنها میتوانند با یک اندازه تفاوت این را انجام دهند.


اما آیا واقعا این تفاوت میکند که آنها چیگونه آن را انجام میدهند؟  دلیل اینکه آنها میتوانند ما را شگفت زده کنند اینست که آنها واقعا به نظر میرسد که میتوانند پرواز کنند و یا چنگال ها را فقط با نگاه کردن آنها خم دهند و ما هیچ دلیلی برای این کار نداریم.ابرانسان را میتوان بحیث یک انسان با قدرت مافوق در نظر گرفت, که این چیزی بیش از توانایی ها و تجارب انسانهای معمولی است. تعریف های دیگر این توضیحات را نفع میکند, قدرتیکه قوانین فزیک را نقص میکند, قدرتیکه بیشتر مردم از آن بهره مند نیستند.


این دقیقا نیروی است که جادوگرها دارند. برای بیشتر مردم این بنظر میرسد که جادوگران در یک لحظه میتوانند قانون جاذبه را نقض کنند, روی دیوار راه روند, ذهن ها را بخوانند, در هوا شناور شوند, چیزهای را ناپدید کنند و در یک موقعیت ناممکن آنها را پدیدار کنند. یکی از دلایلی که جادوگرها مردم را میتوانند شگفت زده کنند اینست که بیشتر مردم جادوگر نیستند و از روشهای جادوگری غافل اند.در کنار نمایش ابرتوانایی های شان, جادوگرها میتوانند تا برای جند لحظه ای واقعیت را معلق نگهدارند, بر کودک درون ما اثر بگذارند و سبب گردند که ما از این احساس لذت ببریم.About the author

160