تاریخچه ناتو

Posted on at


این ویدیو تو شبکه ناتو ساخته شده است که برای روند ترکیب و توسعه این پیمان را نشان میدهد. کشورهای گوناگونی باهم گرد آمدند تا یک آینده صلح آمیزی را برای آینده خود ترسیم کنند. ده ها کشور  از آمریکای شمالی تا ارپا و قاره اقیانوسیه گرد هم آمدند تا باهم به ایستند, با دشواری ها و چالش ها روبرو گردند و باهم بسوی آینده صلح آمیزی کار کنند. این واقعیت این پیمان نظامی است.آنها توانستند که به بیشتر اهداف خود برسند و گام های مهم را بسوی آینده بردارند. ماموریت آنها د رافغانستان یکی از این گام های مشترکی است که باهم برداشتند و اعضای ناتو در آن اشتراک داشتند و توانستند تا به تعدادی از اهداف خود برسند. About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160