سازمان ناتو کشورهای بالتیک

Posted on at


اندرس فاگ راسموسن در یک همایش در دانشگاه تالینا در استونیا در یکی از کشورهای بالتیک و عضو پیمان اتلانتیک شمالی صحبت میکند. اروپا بیش از گذشته با یک وضعیت پیچیده و تهدید آمیزی روبرو است که سبب آن فقط روسیه میتواند باشد و دولت آن کشور که توسط رئیس جمهور پوتین اداره میشود. سازمان ناتو به سختی از همپیمانان خود دفاع خواهد کرد و متعهد به تامین امنیت آنها می باشد.سازمان ناتو تا هنوز گامهای را برای اطمینان از این مورد برداشته است و در صورت ضرورت آماده است تا گامهای جدی تری را بردارد و کشورهای عضو بیشتر آسیب پذیر را تحت پوشش قرار دهد و از امنیت شان پاسداری کند. چیزیکه رئیس جمهور پوتین در مورد عدم اجازه ناتو به تقویت کشورهای منطقه گفته است یک امر کاملن اشتباه می باشد. عضویت در ناتو فقط یک امتیاز نیست بلکه بیانگر یک مسوولیت و وظیفه نیز میباشد که یکی را برای همه و همه را برای یکی میخواهد. About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160