زنده گی

Posted on at


ب "قلم به دست گرفتم تا چند سطری بنویسم, موضوعی بهتر از زنده گی پیدا نکردم." چون همه ی دنیا به زنده گی انسان مرتبط است. هر کس یک تعبیری از زنده گی دارد, به هر حال زنده گی انسان فراز و نشیب های فراوانی دارد. انسان در زنده گی با مشکلات زیادی رو به رو میشود. غم و رنج های زیادی را باید متحمل شود. بارها باید به زمین بخورد تا به موفقیت و پیروزی دست یابد.


گاهی شادی های دنیا به انسان روی اورده و او را خوشحال میسازد ولی گاه دنیا برایش تیره و تار گشته و ادامه ی زنده گی بس دشوار...همیشه زنده گی به میل و رغبت انسان پیش نمیرود, گاهی آن چیزی را که در زنده گیت آرزو میکنی به آن نمیرسی. به حر حال خداوند بزرگ حکمت کار خود را میداند و تنها اوست که میداند چه چیزی به صلاح بنده اش است. گاه دعا هایمان مستجاب نگشته نباید غمگین و نا امید شویم بلکه به بزرگی خداوند باور داشته باشیم و ثنا و ستایش پروردگار عالمیان را بیشتر نماییم.


تنها راهی که انسان در زنده گی دنیا و آخرت سعادتمند میشود, همانا برقرار کردن ارتباط محکم و نزدیک با خدای تبارک و تعالی است. دیده میشود افراد زیادی که در این دنیا زنده گی خوب و خوشبختی دارند و بسیار مرفه هستند ولی ارتباط محکمی با خداوند ندارند و این عمل شخص موجب میگردد تا سعادت اخروی خود را از دست داده.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس بانوان انکس هرات میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/herat-womensannex/blog_post


فاطمهAbout the author

herat-womensannex

Herat Digital Citizen Fund is subpart ofDigital Citizen Fund based in NYC. Digital Citizen Fund.com is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts…

Subscribe 0
160