نقش موثر فضای سبزدر طبیعت ومحیط

Posted on at


 


طبیعت  یکی ازمکان های آمیزش با طبع خود انسان می با شد که رابطه مستقیم به حوالی انسان محیط وسالم ترین طبعت را نظاره گر باشد .زیرا روان انسان وآرامش عصبی وروانی یک فرد وابسته مسلم به طبیعت ومحیط داردپس باید از برای سا لم ماندن خویش از بعدهایروحی وروانی عصبی وذهنی خویش بهتر ین محیط را دانسته باشیم .پس باید بگویم یک محیط خوب چه قسم محیط گفته می شود ؟


محیط خوب وعاری از هر نوع دغدغه عبارت از آن مکانی است که به گونه برای انسان و موجودات غیر حیه سالم تمام شود ومحیط سالم آن محیطی است که با زیبایی های سبز و رنگین مزین شده باشد مثلا وجود در ختان ،گل ها ،جنگلات ،می توانند یک محیط خوب را بسازندیک فرد وقتی اکسیجن هوا را اخذ می نماید لازم است تا اکسیجن گرفته شده سالم وبدون مضرات به فرد باشد پس اکسیجن در جای دیگر و مواد دیکر تفضیه نمی شود


قادر بدان اند که مضرات وآلوده های محیطی را جذب نموده وهوای محیط را تصفیه می نماید مقدار لازم آن منحیث اکسیجن می شود ومقدار فاسد و زاید آن بنام کاربن دای اکساید جذب در ختان وسلو ل های آن می شود مو ثریت این چیست ؟جواب بر این است در ختان منبع ایجاد اکسیجن و اخذ کاربن دای اکساید می باشدتصفیه نموده آن را مر طوب وسالم می کنند در ختان بر علاوه اینکه به این چند نکته سهم بارز دارند هم چنان می توانند زیبایی خاص یک محیط باشند


سایه عنوان مثال کشور های رو پیشرفت را مشاهده نمایم دیده می شود


دارایی محیط و اقعها زیبا و با نشاط دارند وهمه حاصل زیبای های طعبیی شان می باشد و به همان کیفیت زنده ګی سالو را دارند بر علاوه و و با زهم کیفیت از وجود این در ختان جنګلات و میوه جات موثریت بر این دارند که هم می توان از سایه های آن استفاده کرد و هم می توان از حاصلات آن استفاده کرد و با این همه زیبایی و سلامتی و شادابی مکلف بر آنیم تا در جهت بهتر نگاه داشتن ،شکو فایی پیش از این و بیشترین کوشش نمایم 


 به سلامتی خهود بی اندیشم و به قطع درختان و جنگلات به مرگ تدریجی مان آغاز مجدد ننمایمیک محیط سالم و زیبا ساختن است به یافتی


تنها به شعار نگوین بلکه به آن عمل هم بکنید  


"آرزو" رحمانیAbout the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160