کتاب

Posted on at


 


کتاب بهترین دوست انسان می باشد. بهترین رفیق. دوست. یار.شریک انسان کتاب می باشد پس اگرمی خواهیم که یک شخص خوب موفق ودارای معلومات باشیم پس یاید کتاب بخانیم که روزبه روز پیشرفت کنیم واگرخواستین


 


که استاد شدیم یک روز پس باید معلومات زیادی داشته باشیم راجب هرموضوع چون وقتی یک شخص درجای که می خواهد که استاد شود پس باید داری معاومات زیادی باشد یک استاد وقتی که می خواهد که درجای شروع بهکارکند باید پیش ازاین که برود برسرصنف درسی باید معلومات داشته باشد چون نیاید یک استاد دارای معلوماتی اندکی باشد باید کتاب بخواند وزیاد کتاب مطالعه کند که دارای معلومات زیادی باشد پس باید زیاد کتاب خواند که دارای معلومات شویم اگرکسی ازکتاب خواندن دست بکشد وکتاب مطالعه نکند پس یک شخص بی سواد است اگرچه 70 سالش باشد یا 25 سالش اویک شخص بی سواد خواهد پس باید کتاب بخوانیم مطالعه بکنیم که داری معلومات شویمAbout the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160