اهمیت آب

Posted on atآب یگانه منبع پاکی و نظافت بشمار میرود و برای حیات ما بسیار اهمیت دارد زیرا حیات همه موجودات زنده وابسته به آب است. بدون آب زنده گی انسان ها، حیوانات، ونباتات ناممکن است چون خداوند (ج)هر چیز زنده یی را از آب پدید آورده استآب در طبیعت به شکل بحر ها،بحیره ها،دریاها،چشمه ها،کاریزها وغیره ...اشغال نموده است و دارای رنگ ،بوی و ذایقه نیست
در هرجایی که آب جریان داشته باشد، درآنجا باغ ها و،کشتزار ها،مالداری،تجارت وصنعت نیز وجود دارد و زنده گی تمام انسان ها و سایر زنده جان های درآنجا خوبترتأمین میشوداما در جا هایی که آب وجود ندارد آنجا خشک ،بودن سر سبزی بوده وزنده گی کردن در آنجا بسیار مشکل است بنابر این گفته میتوانیم که آب برای زنده گی،بزرگترین و با ارزش ترین نعمت الهی است پس نباید به آن بی توجه بود یعنی نباید آن را بیهوده حدر دهیم    چگونگی تشکیل آب ها:آب دریاها،بحرها،چشمه ها و بحیره  ها از آب باران تشکیل میشود که یک مقدار آن روی زمین جاری شده  ،مقدار دیگر آن تبخیر میشود و مقدار دیگر آن در زمین جذب شده و آبهای زیر زمینی را تشکیل میدهند که بعداً به قسم چشمه ها،چاه ها، وغیره ... به روی زمین می برایند


 


 About the author

160