دبریالیتوب پټوالی

Posted on at


 


ټول یا د بریالیتوب او یا هم پرته د بریالیتوب نه ژوند کوی٬ مګر نشو ویلی چی ژوندبیله بریالیتوب څخه دی. په ژوند کی کولای شو بریالی اوسو په دی شرط چی دبریالیتوب رسیدلو لاره پوهه شو کله چی لاره که پوهه نه وو دیر ژر ستری شو او له هلی ځلی څخه لاس اخلو. مګر د بریالیتوب پټوالی څه دی ؟


د بریالیتوب پټوالی په دی کی دی چی پوهه شی څرنکه د غم او خوشالی نه مو کار واخلو. او مه پریږدو چی مونږ خپل تاثیر لاندی راوری .که داسی به وکری نو پرخپل ژوند باندی واکمن به شو امکان لری چی یو ستونزی په موقت توګه لاره وباسو مګر چی سبب مو مخه و نه نیسو وروسته له څو وخت نه دا ستونزیبیرته رامنځ ته شی.


عادتونه په پیل کی دیو نری اوپټ رشتی په څیر دی هز وار چی بیایی ترسره وکرو دا رشتی دبل کیږی لکه دیو دبل پری په څیر زمونږ په افکار او اعمال تویږی.هیڅ داسی یو کار نه دی چی پرته له زدکره څخه امکان ولری ځکه چی زدکره کولای شی چی یوه بدچلند ښه ته بدل کری غلط اصول نابودوی او سمه اصول منځ ته راوری .وانسان دفرشتو ترحده ورسوی مګر ناپوهی او خرافات انسان د بربادی ګودال په لور وری .تینګ اراده او لور عزم اوکلک تصمیم دپټ بریالیتوب له شمیر څخه دی د انسانانو په ژوند کی . انسان پرته له اراده څخه ناتوان او دتولنه پر دوش باندی یو بار دی.په ژوند کی د بریالیتوب دترلاسه کولو لپاره بیله ټینګ اراده وعزم څخه هیڅ لاره وجود نلری. انسان تل باید خپل ځان باندی باور ولری او خپل ژوند په وخت کی پرته د خپل ځان نه هیڅ چا او په هیڅ څوک باندی تکیه ونه کړی هر څوک باید وپوهیږی پرته د خپل ځآن نه بل هیڅ چا او هیڅ څوک د هغو د ژوند مقدارت مسوول نه دی٬ باید خپله زړه ورتیا٫ صبر٬ هلی ځلی او اعتماد د لاس نه ور نه کړی. 


هر یو عالی مقصد باید د زړه زړوتیا سره یی تر سره کړی ترڅو چی هغو ته ورسیږی چی په هغه وخت کی حتمی هغو ته رسیږی څرنکه چی لویانو فرمایلی دی٬ لټونکی٬ موندونکی دی. هیڅکله د ذاتی قدرت په اړه مو شک خپل زړه ته لاره مه ورکوی. تل د ورځنی ژوند په اړه مو ډار٬ او سختیانی لاره مه ورکوی تر هغه وخته پوری چی هغو ته رسیږی.


 


 


 


 


 


 
 


 About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160