ایستگاه زندگی

Posted on atناراحتم !!! ... از بیهوده زیستن در این دنیای مجازی که برای خود ساختم ، ناراحتم چون به وقتم ارزش ندادم ، آنرا جدی نگرفتم و حتی با بسیار بی توجه آنرا سپری نمودم .
خداوندا! نمیدانم چه شد که من در گیر یک عالمه مسائل بیهوده شدم؟! ، خداوندا! چرا نتوانستم بنده صالحی برایتان باشم؟!شاید تمامی این مشکلات در اثر بی توجه خودم به زنده گی ام خلق شده باشد . که تنها دلیل جهنم شدن زنده گی ام سپری کردن زمان بدون یک لحظه تفکر در آن است . در بسیاری از موارد شده است که درک ارزش زمان را فقط در از دست دادن آن فهمیده ایم که ما انسانها همیشه این نکته را فراموش نموده و در زنده گی خود با بسیاری از مشکلات روبرو میشویم .


به خاطر باید داشت که ما همه بنده خداوند یکتا هستیم و برای پرستش ایشان به این دنیا فرستاده شده ایم و در حال زنده گی کردن هستیم . حال آنکه اگر این زنده گی ما مطابق احکام الهی نبوده و خلاف آن باشد ، پس وای برحال ما که در آخرت و پایان چرخش دوران زمانی در قطار گنهکاران قرار گیریم و از دایره بنده گی خداوند خارج شویم .
اینرا میدانم که زنده گی همانند اتوبوسی است که روزی بر ایستگاه ابدی خویش که همانا مرگ است می ایستد . و ما که مسافران این اتوبوس هستیم بالاخره روزی از این اتوبوس پیاده شده و به سوی خداوند در بلندترین طبقات عرش الهی قدم میگذاریم . و آن زمان است که دیگر فرصتی برای جبران اشتباهات باقی نمی ماند .زمانیکه به اینهمه گفته ها می اندیشم خود به خود در دلم نور ترس الهی روشن میگردد که آن نور میتواند مرا به سوی خوشبختی های دنیا و آخرت رهنمایی کند .
خدایا!!! ... مرا در قطار بنده گان نیک و صالح ات قرار ده ! ، در این دنیا برایم فرصت جبران اشتباه را ده ! خداوندا به این بنده ناتوان ات که در کور ترین نقطه قطار خوبانت قرار دارد توفیق ده تا بتواند برایت بنده گی کند .
About the author

160