تلویزیون انترنتی بانوان

Posted on at


سازمان فلم انکس فلمهای کاربران خود و دیگر سازمانهای پخش فلم را به نشر میسپارد. شبکه زنان انکس شرایط را فراهم کرده است که بلاگ نویسان دیدگاهای خود را در آن به اشترا ک میگذارند و آنها را در رسانه های اجتماعی انکشاف میدهند.


شبکه زنان انکس صدای زنان در کشورهای خاور میانه و آفریقا خواهد بود و همچنین نقش یک تارنمای آنلاین برای پیوند دادنشان باهمدیگر را خواهد داشت. برای پیوند دادن زنان و کودکان در کشورهای در حال توسعه مانند افغانستان, ما تصمیم به ایجاد بنیاد زنان انکس را گرفته ایم.این بنیاد یک سازمان غیرانتفاعی است که دسترسی به انترنت را با استفاده از مراکز فناوری معلوماتی و فراهم آوری آموزش گسترش میدهد. تا کنون ما توانسته ایم که 12 مرکز فناوری معلوماتی را ایجاد کنیم که ده مرکز شان در مدرسه ها برای پیوند دادن بیش از چهل هزار دانش آموز به شبکه جهانی ایجاد شده است و دو مرکز انترنت رسانه ای را برای خبرنگاران, فلمسازان و بلاگ نویسان ایجاد کرده ایم. این بنیاد در قالب تیم های زنانه و مردانه فوتبال از ورزش حمایت میکند.


با بهره برداری از قدرت رسانه اجتماعی, دست به ایجاد چندین برنامه آموزنده برای زنان و دختران خواهیم زد که بشکل جهانی نشرات داشته باشند


. جاه دارد تا بخاطر درآمدهاییکه توسط سازمان فلم انکس و شبکه بانوان انکس ایجاد گردیده است سپاسگذاری صورت گیرد. درآمد ناشی از فعالیت های این شبکه برای توانمندسازی زنان و کودکان  در خاور میانه و آفریقا به مصرف میرسدAbout the author

160