شبکه بانوان انکس یک نمونه نیرومند و امکاپذیربرای توانمندسازی بانوان در سرتاسر جهان است - بخش دوم

Posted on atگرچه آقای رامبولد مجرم شناخته شد اما بازهم کرایس(chrice)  به عدالتیکه شایسته اش بود نرسید. بلکه بر او بشکل مستقیم و آنلاین توسط همصنفی هایش بی عدالتی روا داشته شد.


بیشتر شان به عوض حمایت از او در آن لحظه ناامید کننده, تصمیم بر آزار و اذیت او را گرفتند و یا فقط از همراهی با او اجتناب کردند.


آقای رامبولد(RAMBOLD)  دانش آموزش کرایس را دچار آسیب روحی کرده است. دادرس با چشم پوشی از رفتار غلط آموزگار, زندگی دانش آموز را به تباهی کشاند. جامعه به گونه ای با اجازه دادن به همسالان او برای تحقیر و پرهیز از از او, او را ناامید کرد.او به دنبال گزینه ای دیگری به عوض زندگی کردن گشت و مادرش او را در تخت خوابش در حالتیکه به شکل کشنده ای تیر خورده بود پیدا کرد.


به تازگی یک مقاله در مورد خطرات و نتایج مختل کننده قلدری و قلدری انترنتی نوشتم که بسیار مخرب و کشنده اند. مورد کرایس (chrice)  از این هم برایم بدتر است. چون این فقط یک عمل مجرمانه دو مرد را دربر نمیگیرد بلکه بیانگر خلای قانونی جامعه کرایس است که نمیتواند از یک دختر در زمانیکه ضرورت دارد


و شایسته آن است, مواظبت و پشتیبانی کند. با خواندن داستانهای از این قبیل به یاد سپاسگذاری از شبکه بانوان انکس می افتم.شبکه بانوان انکس با همکاری شبکه فلم انکس شرایط را برای نمایش اثرهای هنری فلمسازهای مستقل فراهم میکنند. شبکه فلم انکس در افغانستان, بویژه  هرات در حال ساختن صنف های انترنت است . با فراهم آوری حمایت های آموزشی و تدارکاتی برای دانش آموزهای دختر و پسر در مدارس نه تنها این دانش آموزها را یاری میرسانند که سیستم آموزشی افغانستان را نیز کمک میکنند.


شبکه بانوان انکس بسیار کمک های شایانی را برای بانوانی انجام میدهد که خود را تحت شرایط استبدادی می بینند. تفاوت نمیکند که این بانوان قربانی خشونت های داخلی باشند و یا محروم از آزادی, میتوانند از این تارنما بهره ببرند و داستانهای خود را در آن به اشتراک بگذارند تا به دیگران حامی و الگو باشند.


چیزیکه بیش از همه در مورد شبکه بانوان انکس دوست دارم, یاریهای فردی است که به بانوانی رسانیده میشود که نمیتوانند بیرون از خانه خود کار کنند.  این یک خدمت بزرگ برای جامعه است است بیشتر وقت ها تحت سرکوب بوده اند. 


 


اگر کرایس (Chrice)  فرصت کمک گیری از سازمانی مانند شبکه بانوان انکس را میداشت, شاید تا هنوز زنده میبود. سپاس از تو شبکه بانوان انکس برای انجام کارهای نیکتAbout the author

160