نقش بانوان در سازمان ناتو

Posted on at


بانوان یک نقش مهم و فاعلی را در در سازمان ناتو به عهده دارد, از زمانیکه این سازمان تاسیس شده است. حالا چهارصد هزار زن در ارتش های عضو ناتو در کشورهای گوناگون خدمت میکنند. بانوان موقف های متفاوت را دارند از درجه های بلند تا پایین.آنها نظامی های حرفه ای هستند که از فرصت های مشابه با مردان برخوردار میباشند. هنوز چالش های فرا راه شان وجود دارد اما آنها به پیشرفت خود ادامه میدهند. About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160