زنده گی چیست؟

Posted on at


بنام خداوند بخشنده ومهربان


امروز میخواهم چند سطر درمورد زنده گی بنویسم که زنده گی چیست وچی معنی داردکه معنی زنده گی برای همه بسیارمهم است تا بدانند وهرشخص باید از ذهن خودبرای زنده گی یک مفهوم خاص داشته باشد بنابراین ماباید معنی ومفهوم زنده گی راخوب درک نموده تا بدانیم که زنده گی چیست وچگونه باید زنده گی کنیم تاهمیشه موفق باشیم وباید درمورد آن عمیق فکرنموده تا به عمق آن برسیم .انسان موفق کسی است که معنی زنده گی را درک کند وبداند زنده گی خود را چگونه سپری کند اگرکسی معنی زنده گی را نفهمد زنده گی اش مانند قفلی است که کلید نداشته باشد بلاخره هرشخص که معنی زنده گی را بداند مطمئنا که میتواند تا آخرعمربه خوبی زنده گی کند...


 


زنده گی چیست؟؟؟


زنده گی سرکلمه است که در کامش طعم خوش زنده گی جاریست . زنده گی واژه ایست پرمعنا پرمشقت وخوشی دار...زنده گی طعم شیرینی دارد مثل حبه های انگور رسیده وبیا از پنجره اتاقت به اطرافت نگاه کن و زنده گی را به رولی که میخواهی پیش ببر.


 


 


این نصیحت ازجانب من به توست همیشه فکرکن دریک دنیا شیشه ای زنده گی میکنی وبه طرف کسی سنگ پرتاب نکن چون اولین چیزی که میشکند دنیای خودت است زنده گی رنگ های زیاد دارد مثل طبیعت زیبا کوه های با قامت بلند واستوار درخت های سربه فلک کشیده ودریاهای خروشان که پروردگارلایزارآنها را بانظم خاص آفریده وزنده گی انسان را زیبا نموده انسان مثل گل روزی خار وازبین میرود وبا دنیا وداع میکند.


 


 


زنده گی معانی بسیارزیاد دارد که ماباید دقیق بدست ازعمق به آن فکرنموده وبرای این پرسش یک پاسخ بیاوریم یکی ازمعانی زنده گی امتحان خداوندیمیباشد یعنی هرقدرما دقیق ترفکرکنیم بیشتربه این نتیجه میرسیم که زنده گیامتحان خداوندی است چراکه خداوند ج انسان را به همین د لیل آفریده تا اورا امتحان کند وببیند که کدام بنده اش ازاو ستایش نموده وکدام یک ازفرمانهایش سرپیچی میکند .


 


 


در پهلوی آن زنده گی معانی دیگرهم داردبه طورمثال زنده گی به خاطرهدف نیز به وجود آمده که هرانسان بایددرزنده گی خود یک هدف داشته باشد که انسان بی هدف مانند یک شخص گم شده میباشدکه هرقدربه راه خود ادامه دهدبازهم نمیتواندمکان اصلی اش را دریابد بنابراین گفته میتوانیم که انسان هدفمند همیشه درزنده گی خود موفق است وبلاخره هرقدر ما درمورد زنده گی بحث کنیم بازهم نمی توانیم تمام معانیش را یادبود کنیم .ودراخیراظهارسپاس ازشماییکه مقاله امرا خواندید خدا کند مورد پسند تان بوده باشد ...


 


 About the author

160