آزادی کبوتر سفید در ذهنم

Posted on at


آزادی نشانگر صلح وثبات است وبیانگر رهایی از قید وبند بیگانگان ومتجاوزان: در ذهن من کبوتر سپیدی است در قید زندان.


آزادی در افکارم همیشه همچون کبوتر سفیدی است؛چونکه کبوتر سفید نشان صلح است اما در قید زندان واسارت، یعنی قید قفس.هنگامی که پرنده ای در قفس اسیر است،دور است از لانه ئ خود،دور است از کبوتران از بلبلان دیگر،از طبیعت،از نغمه سرایی پرنده گان،دور از سر سبزی وطراوت بهار وگل وگلزار.


دنیایی بدون ازادی؛حصاری مملو از میله و ستون ها،سراسر دلتنگی وناراحتی دیگر بالی برای پرواز نیست،حصارها بال وپر پرواز را گرفته اند٬یا بهتر بگویم امید و ارزو را گرفته اند.پرند ه ئ اسیر دیگر قوت وتوان پریدن را ندارد حتی اگر در گشوده شود،دلش می شکند همچون مریضی که سالها است در بستر بیماری خوایبده است نای خیستن ندارد.کبوتران ذهنم مردمانی اند که خود را اسیر و مقید دیگران ساخته اند؛همچو کبوتران دل شکسته حتی از بردن نام ازادی نیز هراس دارند و توانش را ندارند،جرات گرفتن حق خود از دیگران را ندارند وپس زندگی زندانی شده وحصاری تنگ وتاریک بر چنین افرادی خواهد شد.اما باید این حس ونوا ظاهر شود،برای گرفتن بزرگ ترین حق باید به پا خیزند وگامی بردارند.زندگی ایشان ئ دیگران را نجات دهند واحساس ازادی خواهی را در قلب وروح ایشان شعله ور سازند.کبوتران اسیر باید به پرواز در ایند و خود ودیگران را از قید ظلم وظالم نجات دهند،ظالمی که همیشه اشاره ئ انگشتش به سمت ایشان بلند بوده است.اینان مردم افغانستان ام هستند، که امروز با مشکلات فراوان کی خواهند رئیس جمهورمان را انتخاب کنند وحقوقی که خداوند برای انها در قران پاکش معین نموده می خواهند مستفیذ شوند.همگی در حال پیوستن ومتحد شدن اند.


ازادی حقیست که خداوند انرا بر بنده گانش عطاء نموده است و در قران بر ان تاکید زیادی نموده است،بر ما لازم این هدیه ئ خداوندی به نحو احسنت بهره بریم.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه حوض کرباس میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat/blog_post


افسانه رجبیAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160