بنی آدم اعضای یکدیگراند

Posted on at


"بنی آدم اعضای یکدیگراند که در آفرینش زه یک گوهر اند"


                             "چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار"


به واقیعت که چنین است بله ما انسانها وقت یک قسمت بدن ما درد میکند تمام بدن ما درد را احساس میکند.


وقت یک حادثه به وطن ما رخ میدهد ما وقتی از حادثه خبر میشویم همه ما متاثر میشویم و با او عزیزان که درد دیدند همدردی میکنیم و خود را شریک درد شان میدانیم دست یاری به سوی آنها دراز میکنیم.


مثله لغزش کوه در ولایت بدخشان که هزار ها هموطن ما زیر کوه ها شدند و حادثه بسیار وحشتناک بود. و کسان که از این حادثه زنده ماندند همه آنها بدون "سرپناه بدون خوراک و پوشاک" در بیابانها زیر خیمه های سوزان زنده گی میکنند.


مردم ما شاید غم شریک تمام هموطنان عزیز ما بودیم که از سر تا سر افغانستان کمک های گو نا گونی برایشان ارسال نمودند. از خوراک گرفته تا همه چیز بس این کار خوب هموطنان ما نشان دهنده برابری و برادری وهچنین حس وطن پرستی با مردم کشور خود را نشان دادند. شما دوستان شاهد کمک های گسترده تمام قشر ملت ما بودید. وبرای ما جای افتخار است که تمام ملت افعانستان یک پارچه شدند.پس ما باید کوشش کنیم که در این دنیا که مورد آزمایش خداوند قرار گرفتیم ورق های امتحان به دست ما داده شده، بدون کدام نقل پارچه های خود را خوب حل کنیم. تا در روز جمع کردن برگه ها ترس از ناکام شدن در وجود ما دیده نشود.


دنیا هم مانند یک روز امتحان است که بسیار به سرعت در حال گذر است ما آگاه نیستیم که زمان به چی سرعت میگذرد. و روزی برسد که برگه های امتحان را جمع کنند خدا نکرده از امتحان پروردگارما ناکام بمانیم.


عزیزان کوشش کنیم که هر کسی که به کمک ما ضرورت دارد او را به عنوان یک دوست بیبینیم و به او کمک کنیم. نه مثل یک انسان فقیر که از او خدا نکرده نفرت کنیم.میگویند، "گر ایستاده ای دست افتاده گیر"


ما از خداوند مهربان سپاس گذاری میکنیم که ما را لیاقت داده و به ما نعمت فراوانی آفریده تا از آن استفاده خوب کنیم.


و خداوند به ما قدرت بدهد تا دست مسکین و بینوایان را بگیریم، اگر زیاد نتوانستیم فقط یک وقت به آنها غذا بدهیم برای آنها یک دنیا ارزش دارد. چون کسانی در کشور ما هستند که هیچ وقت غذای شکم سیر نخورده اند و فقط هما ن اندازه خوردند که از گرسنگی نمیرند و بتوانند چند روزی زنده گی کنند.


باور داشته باشید اگر یک روز به جای آنها خود را قرار دهید و آن وقت خواهد فهمیدید که او عزیزان که تمام عمر چنین زنده گی دارند. چی دردهای را تحمل میکنند. و من فکر نکنم که یک لحظه به جای آنها تحمل کرده بتوانید و به جای آنها یک دقیقه هم زنده گی کرده نمیتوانیم. چون بسیار زنده گی دشواری دارند. بس هر کمک که ازدست ما میاید به این دوستان بکنیم واز هیچ همکاری دریغ نکنیم. و خدای مهربان هم پاداش این کارهای نیک ما را میدهد یقین داشته باشید."دل مسکین گیرکه حج اکبر است از صد کعبه یک دل بیشتر است"


"می بخورو می خانه بشکن لیکن فقیر آزاری مکن"


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه گوهر شاد بیگم میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Ghouharshad/blog_post


رویاAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160