شعرهايت زيباست، طرحي ازيك درد است

Posted on at


شعرهايت زيباست، طرحي ازيك درد است


وازآن زيباتر، حس يك همدرد استشعرهايت زيباست، معني هرواژه معني تلخي هاست


تلخي يك زهربه يك مردغريب، تلخي يك دارو كه ضروراست به يك دردشديد


شعرهايت زيباست،طرحي ازيك فرداست


فردي ازجنس فروغ، آن فروغي كه خودش را بهرِ درياي رفاقت سوختاندشعرهايت زيباست، طرحي از احساس است


حسي ازجنس اميد، نااميدي سهم يك انسان نيست


شعرهايت زيباست، طرحي ازيك خواهش؛ خواهش هنگام نيايش ازاو


اوهمانست كه هرلحظه ترا ميخواند،وتورا ميگويد: كه مرا زمزمه كن


 


اوهمانست كه حواسش با توست


عاشق پاكي هاست، پاكي از جنس قلوب


قلبهايي كه فقط جايي براي اوست


نكته اينجاست كه او برخلاف آدمها،وقت دلتنگ شدن مي تواندكه تورا دريابد


باهمه خوبي هاش به تو مي فهماندكه: خداهست، خداهست درهرحال توراشعرهايت زيباست، طرحي ازيك نفس است


نفسي ازجنس او، نفسي ازباد صبا


شعرهايت زيباستAbout the author

nooriya

نوريه عرفانيان استاد درليسه عالي نسوان تجربوي

Subscribe 606
160