قوانین بسکتبال....

Posted on at


 


قوانین زمانی آن:


بسکتبال در چهار دوره 10 دقیقه یی (بین المللی) یا 12 دقیقه یی انجام میشود.


زمان استراحت بین دوره اول ,دوره دوم ,دوره سوم و دوره چهارم 2 دقیقه است و در بین دوره دوم و سوم (بین دونیمه) 10 دقیقه میباشد.وقت اضافه در بسکتبال 5 دقیقه میباشد پس از استراحت بین دو نیمه زمین حمله و زمین دفاع دو تیم عوض میشود.اصطلاحآ به زمین حریف زمین حمله و به زمین خودی زمین دفاع گویند.زمان های گرفته شده زمان های باقی مانده است یعنی زمانیکه توپ در جریان نیست وقتی بازی متوقف میشود مثلآ زمانیکه خطایی رخ داده است یا هنگام پرتاب آزاد زمان متوقف میشود به همین دلیل زمان انجام یک بازی کامل بیشتر از مجموع عددی زمان های بالاست و معمولآ حدود دو ساعت طول میکشد.


دریبل کردن از زمانی شروع میشود که بازیکن کنترول توپ را در اختیار گرفته و با انداختن و زدن آن در تماس با زمین دوباره  آنرا قبل از اینکه به بازی کن دیگری برخورد کند لمس نماید.زمانی دریبل خاتمه میپذیرد که با دست آنرا و یا اجازه دهد توپ در دست استراحت کند زمانیکه توپ با دست دریبل کننده در تماس نیست تعداد گام های برداشته شده محدود نخواهد بود.بازی کن مجاز نیست پس از خاتمه دریبل برای بار دوم اقدام به دریبل نماید در صورتیکه این عمل را انجام دهد مرتکب تخلف یا دوبل شده است.
قانون رنینگ:


قانون رنینگ نیز از جمله قانون های بسکتبال میباشد,بازیکنی که توپ را در اختیار دارد میتواند یک پای خود را بر هر قسمتی که میخواهد یک یا چند مرتبه حرکت دهد در صورتیکه پای دیگر آن که آنرا پای پیوت مینامند ثابت باشد.رنینگ زمانی صورت میگیرد که بازیکن صاحب توپ در داخل میدان یک یا وپای خود را بدون توجه به محدودیت فوق حرکت دهد یا گام های او با دریبل های بازیکن تناسب نداشته باشد. 


نویسنده:اسما ابراهیمی160