افغان سیتادل

Posted on at


اظهار سپاس از سیتادل به همکاری  
Film annix
با نام خداوند بخشنده ومهربان که برای ما هر آن شی را آفریده تا ما از آن استفاده کنیم . و نعمت های بزرګی برای ما بخشیده است که ما از طریق آن احتیاجات خودرا رفع کنیم.  به همین قسم تکنالوژی بسیار پیشرفت کرده است که ما می توانیم به ګونه درست از آن استفاده کنیم . واز این وسایل استفاده بی اندازه خوب کرده می توانیم  .

به همین قسم مشکلات خود را حل کنیم. تکنالوژی  برای مرفوع ساختن کارهای که ما به آنها ضرورت داریم استفاده می شود و از خداوند آرزو داریم تا استفاده بهترین وجه از این  وسایل داشته باشیم . و اصل موضوع در این است که ما از سیتادل به همکاری film annix   سپاس ګذاری می کنیم

چون برای پیشرفت نسل جوان افغان کوشش های زیادی را انجام می دهد . و برای رشد آن از هر کاری می ګذرد تا ما اولاد افغان به آرزوهای خود برسیم و ما نسل جوان از پرسونل دولت می خواهیم که مثل سیتادل به همکاری film annix برای ما وقت بګذارند وبخاطر ما هم کارهای خجسته یی انجام دهند . تا ازاستعدادهای اولاد افغان برای رشد وپیشرفت کشور ما افغانستان به ګونه درست استفاده کنید سیتادل به همکاری film annix کارهای فوق العاده ارزشمندی را دادند و برای مفکوره های جوانان ارزش قایل هستند

و آنها  بخاطرما زحمات زیادی را  متحمل شده اند . و با این افغانستانی امکاناتی وسیعی برای انکشاف جوانان ندارد بازهم برای این ګل های نو شګفته امکانات بزرګی را فراهم کرده اند تا آنها در آینده آنچه می خواهند شوند و مظهر افتخار برای مملکت ومردم خود شوند کمک های سیتادل به همکاری film annix  برای مردم افغانستان بی شمار است که برای ما انجام داده اند که برای ما یک نعمت است

پس ما باید از این نعمت فایده زیادی بګیریم و همه ما از این شرکت بزرگ افغان سیتادل

 

 

 

 

 

 About the author

160