عدالت

Posted on at


عدالت به معنی برابری و انصاف عدالت در یک کشور یا مملکت باید تمام افراد یکسان باشد و حکمران یا ریس  یک کشور باید عادل باشد زمانیکه عدالت در یک جامعه برقرار باشد آن جامعه روز به روز به مسیر پیشرفت و ترقی سوق میابد.در شرایط می توانیم از برقراری و تامین عدالت در یک جامعه سخن زد که حاکمیت و نظام بر تمام افراد یکسان تطبیق شود نظام افغانستان یک نظم دموکراسی میباشد و دموکراسی به معنی مردم سالاری. نظام و سیستم که بر اساس عده مردم وازطریق مردم برای مردم اجراء گردد که نمونه خوب آن انتخابات آزاد میباشد اما بعضی از مردم از نام دموکراسی سوء استفاده میکنند

 

 

در جامعه که یک عده از انسانها تمام چیز را در دسترس دارند و اسراف میکنند ولی عده دیگر در کمال فقر و بیچارگی به سر می برد و نمیتوانند از وجود عدالت سخن زنند به چنین جامه ما نمیتوانیم جامعه انسانی بگویم چون که آنها همیشه از خود بالاتر را مینگرند ولی به طبقه فقراء کدام حمایت و یا کدام دیدی از خود نشان نمی دهند

هدف از این مقاله اینست که توسعه مه به فرد فرد جامعه اینست از اسراف دست بکشیم و طبقه فقرا را نادیده نگرفته و به خواسته های شان احترام قایل شوید به امید این که روزی عدالت در جامعه ها برقرار شود

دور دستان را به احساس یاد کردن همت است                         ور نه هر نخلی به پای شمر می افگند

 

 

 

 

 

 About the author

160