تقلیدها وچشم وهم چشمی های بی جا درافغانستان

Posted on at


 


تقلیدوچشم وهم چشمی یعنی کپی انجام دادن کاردیگران وداشتن حرص مال وچیزهای دیگران .


امروزه مردم زیادی خصوصا زنها به این عمل زشت که در جامعه عواقب ناگوار دارد گرفتار هستنند. آکثر مردم بااین پدیده زشت زندگی هایشان رابه تباهی وفلاکت می کشندوباچشمم وچشمی های وسیالی به دیگران انها به اینده خود فکرنمی کنند بل به همان لحظه وبه دست مایه دیگران نگاه می کنند واین باعث بی ثباتی وناهنجاری در زند گی انها میشود .گاهی اوقات باعث به هم پاشیدن یک زند گی میشود حتی بعضی از زنها از روی فیلم ها وسریالها که ا مروزه زیاد بین مردم رواج است ومردم به ان معتاد هستنند تقلید تقلید وسیالی میکنند.


چندوقت پیش ماشاهد سریالهای هندی که از رسانه های متفاوت نشر میشد بودیم ومردم از رسم ورواجولباس انها تقلید میکردند وهمان کارهارا درمجالس خود انجام میدادند واین جای تاسف است


.


در حالیکه یک فامیل روشن فکر از فرهنگ وعنعنات خودش استفاده کرده وبه مردم ان را نشان میدهد اما کمبود دانش در بعضی از فامیل ها انها را وادار به تقلید وچشم وهم چشمی از فرهنگ ورسومات کشورهای بیگانه میکند وما شاهد هستیم که در بعضی از فامیل ها به حدی سیالی وچود دارد که حتی پول قرض می کنندوسرا وزمین که دارند مجبور میشوند ان را بفروشند وبه ان طرف برابری میکنند .


 


عده از مردم باعقیده ها ونظریه های متفاوت باهم دیگر چشم وهم چشمی می کنند مثلا مادر یک بامیل میگوید من چه از فلانی کم دارم که فلان لباس وزیور ونپوشم ویاچه فلانی از من بیشتر است که دختر یا پسر خودرا به فلان هوتل مجلل وبا تجهیزات انچنانی عروسی می کند در حالیکه همین چشم وهم چشمی های بی جا است که یک فامیل نمیتواند زندگی واقتصاد خوب را داشته باشند وحتی به اقتصاد یک کشور نیز صدمه میزند .


 


اگر خواسته باشیم کشور خوده باکشور دیگه ومردم خوده بامردم دیگه وفرهنگ خوده با فرهنگ دیگه مقایسه کنیم تفاوت های زیادی از هر لحاظ حتی تفاوت های را در مذهب نیز می بینیم که خوشبختانه کشور ما یک کشور اسلامی است وما رسم ورواج ولباس وفرهنگ مختص به دین خوده داریم وباید از ان پیروی کنیم نه از کشورهای که لباس ورسم ورواج وفرهنگ یشان با مذاهب مختلف غیر اسلامی هماهنگی دارد.


فرهنگ یک کشور میراث ان کشور به شمار میرود پس چرا ما میراث دیگران به ارث ببریم در حالیکه کشور خود ما معدن فرهنگ وتمدن است .


بلی


بد بختانه مردم کشور ما هنوز به ان سویه نرسیدند که فرهنگ ورسومات یشان از دیگر کشور ها فرق بدهند .یکی دیگر از مشکلات عمده که مردم زیاد چشم وهم چشمی وسیالی دارند پیشکش دختران ومجالس مختلف است به همین خاطرجوانان زیادی مجردمانده وا از این مشکل رنج می برند مثلا تویانه یا پیشکش ده لک افغانی میگیرد وفامیل دیگر هم چشمی کرده میگوید دخترمن یاهنر وکمالات بیشتراست وباید پیشکش اش از ان دختر زیاد باشد ویا اینکه فلانی نوروزی تابستانی عیدی افطاری ومراسم مختلف که در افغانستان مروج است چیزهای زیاد اورده است وتو هم باید همان مراسم وخرج ومصارف را بیاری .


 


خوب این یک مشکل جدی برای فامیل های فقیر وحتی فامیل های دارا است که مصارف بی جا بکند


وبایکدیگربرابری کنند.


 


خلاصه اینکه می خواهم بگویم زندگی واینده تان را باچشم وهم چشمی مردم وحتی کشورهای غرب از هم نپاشید


 


ساده زند گی کنید


ساده فکر کنید


 


ساده گی هر چیز را زیباو خوشایند میسازد


 


باساده زیستن زیبای را حس کنید


 


باساده فکر کردن زند گی را اسان سازید


 


وباساده بودن صداقت وراستی را تجربه کنیدAbout the author

homarahimi

homa rahimi

Subscribe 0
160