مقام معلم

Posted on at


معلم یک شخص مهم و ضروری در تمام کشور و جامعه است که ارزش وی بسیار زیاد است باید قدر آن را بدانیم و به آن احترام زیادی داشته باشیم وآن را دوست داشته باشیم از تمام گفته ها و نصیحت های وی پیروی کنیم و آنها را تجربه ی زنده گی خود قرار دهیم تا بتوانیم در زنده گی خود موفق شویم.معلم کسی است که به ما تعلیم و تربیه یاد می دهد وبه ما علم آماموزاند و در حقیقت معلم پدرو مادر معنوی ما است و ما باید ارزش آن را بدانیم و هیچ وقت آن را بی ارزش نشماریم و خداوند (ج) هم مقام معلم را بسیار محترم و با ارزش دانسته است و می توان گفت معلم هدیه ی است از طرف خداوند برای رهنمای ما انسان ها فرستاده شده و پیغمبر اکرم حضرت محمد (ص) در زمان خود بهترین معلم برای قوم خویش بودند و آنها را به کار های خیر رهنمای می کردند و ار کار های بد منع می کردند.معلم کوشش می کند تا شاگردان خود به بهترین روش تدریس کند تا شاگردان وی بتوانند درس را بفهمند و در مقابل شان با پیشانی باز سخن می گوید و به تمام گفته های شان گوش می دهد و هیچ وقت شاگرد خود را توهین نمی کند بلکه کوشش می کند که همیشه با آنها خوب رفتار کند و ذهن آنها را رشد دهد تا بتوانند به طریقه ی درست تعلیم ببینند.معلم کسی است که تجارب زیادی دارد و کوشش می کند به ما بیاموزاند و یک معلم خوب باید با صداقت و راستی به وظیفه ی خود عمل کند و هیچ وقت خیانت نکند چون خود معلمی یک نوع عبادتی است بخاطریکه معلم کوشش می کند که به دیگران چیزی را یاد بدهد و اگر در کار خود خیانت کند تمام رحمات خود را بیهوده کرده است پس باید به صداقت و ایمان وظیفه ای خود را انجام دهد تا باعث سعادت و کامیابی وی شود.
About the author

160