وطندوستی

Posted on at


 وطن عزیزمااقغانستان است.وبایددروجودتمام انسان هاحس وطندوستی درهررگ وخون انسانهاوجاری باشد. وطن ا زبربادی وبی اتفاقی نجات یابد.وتمام مردم درجامعه زندگی میکنند.همه شکرمسلمان هستیم .وبایدباهمدیگراتفاق واتحادداشته باشند.تاوطن ماآبادوازبدبختی هانجات یابد.وبایدانسان برای وطن خودازدل وجان بگذرد.وبایدهرفردبشرقدر وعزت کند.چون افغانان مردمان دلیروآزادی دوست وبسیارمهربان ومهمان نوازهستند.وبامردم خوش اخلاق ورفتارنیک وپسندیده دارند.وهرکس وطن خودراازدل وجان دوست دارد.


ونمی خواهد.وطن اوویران وخراب نشود.ودوست دارد.به طرف پیشرفت وترقی روان باشد.وهمیشه کشورسربلندودورازجنگ وجدال می خواهند.وهرشخص می خواهد.دروطن خودخدمت کند.وبایددروطن فابریکه ها بندهای برق سرک ها پل هانهرها وشفاخانه هاساخته شود.تامردم بتوانند.برای کشورخودکمک وهمکاری کنند.وازبی کاری نجات یابند.ومردم بایدبرای کشور خود زحمت بکشند.وبادولت ومردم خود همکاری داشته باشند.وحتی باید به خاطر وطن خود ازدست دهیم چون وظیفه ایمانی ووجدانی هر فرد بشر می باشدودر قرآن کریم در بار ه وطن دوستی زکر شده است.


وبا ایمان راسخ وبه کشور خود خیانت نکند.وهمیشه صادق باشد.وخیر مردم ودولت خودرا خواهان باشد. انسان بایدتا زنده است به دولت وملت خود کمک کند.وهیج وقت بدی کشور خود را نخواهد.وباید قشر جوان توجه زیادی به کشور خود داشته باشند.چون جوانان آینده سازان کشور می باشند.وذهن ومفکوره های قوی دارند.واز روش های نوین در کار های خود به کار می برند.جوانان در تلاش علم ودانش میباشند.وزحمت می کشند.مکتب می روند.وبعد پوهنتون وبعد فارغ التعصیل می شوند .ودوست دارند که برای کشور خود خدمت کنند.


چون مردم افغانستان بسیار رنج وخواری دیده اند.ونصف عمر مردم به جنگ ها وخون ریزی ها ونا امنی ها سپری شد.چون بعضی از کشور ها پیشرفت وترقی افغانستان را نمی خواهند.ودر بین مردم دورنگی وبی اتفاقی ایجاد می کنند.ولی مردم افغانستان بسیار قوی ودشمن را شکست می دهند.ونمی گذارند .اشخاص بیگانه وطن شان را ویران کنند.چون در کشور ما انتحاری،نا امنی،ودست های دیگران در کشور دخیل می باشد.واگر افغان ها در مسابقات ویا در کار های علمی وفرهنگی کامیاب شوند.دشمنان افغانسان خوشی آنها را به غم وماتم تبدیل می کنند.


وکسیکه آزادی وپیشرفت افغانستان را نمی خواهد.وهمیشه اخلال در کشور وارد می کند.خداونداتوبزرگی ومردم افغانسان بسیاررنج دیده است .وخداونداتوآنها را به راه راست هدایت فرماومردم افغانستان را از این بیشتر رنج وعذاب روا ندار.ومردم افغانستان را سربلندوکامیاب وجوانان مارا موفق وحس وطن دوستی را دل دل های شان جا بده وجوانان را تحت تاثیر حرف های دیگران قرار نده چون بسیاری از جوانان عازم کشور های بیگانه شده اند واز کشور رفتند.چون بعضی از جوانان در افغانستان تولد شده اند.وقتی بزرگ شده اند.می گویند.افغانستان خوب جایی نیست.ودر کشور خوداحساس غریبی می کنند.


وباید وطن خود را از دل وجان دوست داشته باشیم .وحس وطن دوستی راباید هر هم وطن داشته باشد.ودست دشمن را از شانه ببریم .تا در کشور مانا امنی نکنند.وجنگ وخون ریزی دیگر نباشد چون مردم افغانستان خسته ئشده اند.ودیگر تحمل ندارندکسانیکه در خارج سفر می کنند.بعداز یک مدت برای کشور خود دلتنگ می شوند چون با مردم وعنعنات کشور آگاهی ندارم ولی حس وطن دوستی برای شان به وجود می آید می گویند هیج جایی وطن وخاک انسان نمی شود.ودوباره به وطن خود بر می گردنند..About the author

160