تفرقه و نفاق عامل عقب مانی در یک کشور

Posted on at


تفرقه و نفاق از کلمات بی قابلیت و و بی اعتبار در جامعه است که باعث  ابتذال و زوال در خانواده، جامعه و بالاخره یک کشور می گردد چون خانواده اساسا بر پایه دوستی و همدیگرپذیری استوار است بنأ هنگامی که در یک  خانواده صمیمیت ، محبت ، مهربانی و بالاخره اتفاق نباشد همین یگانه دلیل باعث انفاق تمام کشور می گردد چون اینرا نیز میدانیم که اساسا یک ملت نیز بر پایه افراد و یا خانواده استوار استو یگانه دلیل وجود اتفاق در یک جامعه والدین اند چون اگر والدین فرزندان خود را به گونۀ احسن تربیت نموده و به آنها توجه لازم را داشته باشند و هیچگاه کوشش نکنند با جبر آنها را وادار به ازدواج کنند؛ چون همان طفل در آینده پدر و یا ماردی می شود که در مقابل اطفالش بی توجه است و اگر در مقابل اطفال بی توجهی صورت گیرد آنها برای برآورده کردن آرزو و حوس های شان دست به هر کار خلاف مانند دزدی ، قتل ، فرار ، قاچاق ، و هزاران کار دیگر می زنند به همین دلیل است که والدین و توجه آنها نیز بخشی از نظم و اتفاق در یک جامعه را نشکیل میدهد و اما تفرقه و نفاق داخلی در افغانستان معضله ی که تمام مردم افغانستان از آن رنج می برند و دلیل آنهم نداشتن سازگاری و نداشتن همدیگر پذیری اقوام افغانستان است چون افغانستان کشور متشکل از اقوام مختلف است و در این سرزمین هر قوم کوشش می کند نفع گیری کند که خود زمینه را برای دست درازی کشور های خارج و آشوب گری دشمنان فراهم می کندولی در این اواخر اندکی این معضله ها می خواهد دست افغانستان را رها کند و باز دلیل آن همان پیدا شدن اتفاق به وسیله بالا رفتن سطح علم و دانش و کمابیش ذهنیت و فطرت مردم است که نسل جدید توانسته اثرات اتفاق را زیاد تر رونق بدهد و اگر مردم افغانستان به دنبال پیشرفت عدالت و خوشبختی اند باید از راه اتفاق زنده گی را ادامه بدهند و بدون در نظر داشت زبان ،ملیت ،فرهنگ و جنسیت بر حریم یکدیگر احترام گذاشته و یکدیگر را با صمیمیت و اتحاد استقبال کنند


  


 160