سکوت

Posted on at


آری! سکوت واژه ی که تسکین دهنده است اما پُر از مفهوم است، پُر از درد است و چه جالب است که این واژه تسکینت دهد.


سکوت تنها واژه یست که عده زیادی از مردم با آن روبرو میشوند، و این تنها واژه یست که اکثریت بیش از حد زنان محکوم به آن اند، زیرا وقتی به سکوت روبرو میشوند دیگر حالی به سر ندارند که ز خود دفاع بکنند.


سکوت یعنی آرامی، خاموشی، آرامش اما هر کسی که با آن روبرو میشود به کلی سکوت میکند و از همه چیز دست میکشد. مانند مادری که بعد از یک عمر زحمت و خواری فرزندی بزرگ کرد و هنگامی که خواست سخنی بگوید برایش گفته شد: تو سکوت کن و چیزی نگویا آن پدری که هیچگاه هوای شنیدن این واژه را به سر نداشت. یا آن همسری که وقتی شوهرش را با دیگری یافت کاری جزء سکوت نکرد.یا آن دختری که سو به پیشرفت بود اما عمل ناپسند و ناشایست گرگ صفتان او را به کلی به سکوت مواجه کرد، و او را از تمامی پیشرفت ها عقب کشانداین افراد همه محکوم به سکوت اند، و کاری جزء سکوت ندارند...


حال تو بگو دربرابر چه کارهای سکوت صورت نگرفته است؟


1/ وقتی حق یک یتیمی را خورند. 2/ وقتی رشوه گرفتند. 3/ وقتی دختری را در مقابل چشم همه آن هم در ملی بس در هندوستان مورد تجاوز قرار دادند. 4/ وقتی کسی را به قتل رساندن. 5/ وقتی بر یک پسر تجاوز کردند. 6/ وقتی یکی از استادان کابل را مورد تجاوز قرار دادند. 7/ وقتی بر پدر ظلم کردند و یا وقتی های دیگری


 بگو! در برابر کدام یک ازاین اتفاقات سکوت صورت نگرفته، همه در برابر این ظلم ها سکوت کردند حتی کسانی که این اتفاقات را دیدند.....بنأ هیچ اتفاقی نیست که در آن سکوت دیده نشودمردم تمامی این واقعه ها را با چشم خود دیدند اما سکوت کردند، بدون اینکه بدانند آن بدبختانی که محکوم به این اتفاقات بودند نیز سکوت کرده بودند و نیاز داشتند به کسی که سکوت را اختیار نکند تا شاید آنان نیز بتوانند، سکوت خود را بشکنند. اما همه سکوت کردند.


هنگامی که ظلم بر زنی صورت میگیرد چیزی جزء سکوت برایش گفته نمیشود، و آن زن نیز کاری جزء سکوت نمیکندخلاصه اینکه نباید سکوت کرد و باید فقط در برابر کسی سکوت کرد که لایق سکوت است، ورنه اگر همواره سکوت نمایی بازیچه همه خواهی شد، پس نگذار کسی از سکوتت سود ببرد و فقط سکوت در برابر الله کن تا که قلبت را آرامش دهدAbout the author

160