پنج تدبیر برای رسیدن به هدف

Posted on at


 

این پله ها دوست های عزیز پله های بسیار ساده هستندکه آموزش وفراګیری آین ها جهت رسیدن به هدف امری الزامی است،اګر چیزی را می خواهید از صمیم قلب برایش دعا کنیدواګر ایمان داشته باشید که آرزوی تان تحقق خواهد یافت،بدانید که خواسته های تان به جای خواهد آمد ودعا های تان مستجاب خواد شد.حال جهت رسیدن به هدف پنج پله را برای شما بیان می داریم

۱- برای خود نماد ذهنی ایده آلهایتان را مشخص سازید.

۲- تنها ایمان داشتن بدون تلاش کردن کاری را به پیش نخواهد برد.

۳- اندیشه هایتان را برای خود تان محفوظ نګهدارید.

۴-متحمل باشید ودر عین حال حالت پذیرش از حقایق را در ک کنید اګر لازم باشد نقشه وطرح هایتان را تغیر دهید.

 

۵-چشمان تان را از اهداف تان دور نسازید وکار را نیمه کار رهای نکنید.

این ها پنج پله وتدبیر خاص بودندکه شما را به رسیدن به هدف تان کمک می کندیاد تان باشد که ګاه

ګاهی فهرست اهداف تان را که نماد ذهنی دارد از نظر بګذرانید ببینید آیا اهدف را که در نظر ګرفته

اید کار برای مثبت داشته ویا نتیجه ای راکه انتظار می کشید به دست داده است یانه؟اګر به زندګی

مرفه ګونه ای می اندیشید آیا در این مسیر حرکت می کنید یانه.

انسان مجموعه از چیزهای که روزمره پیرامون آنها می اندیشید .160