راهای مواصلاتی وحمل ونقل در افغانستان

Posted on at


راهای مواصلاتی در حقیقت زیر بنا وتهداب اقتصاد ملی را تشکیل میدهد که راه های مواصلاتی عبارت از همان شاهراها ویا سرکهای بزرگی است که باولایات ارتباط دارد اموال تجاران را از یک ولایت به ولایت دیگر بلاخره خارج از افغانستان صادر وبعضی هم داخل افغانستان وارد میشود  ما گفتیم که زیر بنا اقتصاد کشور را راه های مواصلاتی تشکیل میدهد چون تجاران با سر مایه گذاری های عظیم وبزرگ میتوانند مال های خود را از طریق همین راه ها به خارج کشور صادر کرده واز خارج هم مال های دیگری وارد کنن که این تبادله باعث بلند رفتن اقتصاد کشور میشودوهم چنان همین شاهراها  ویا راهای مواصلاتی ارتباط خوبی میان افراد یک کشور برقرار میکنند آنها را از رسم ورواجهای یگدیگر باخبر ساخته ودر وفت نیاز به کمک بهترین وسیله ارتباط ورساندن به هدف میباشد بهترین مثالی که میتواند اهمیت راه های مواصلاتی را رونما کند همین سیلاب زده گان وزلزله زده گان بدخشان  میباشد که بسیاری از مادران پدران خواهر ها وبرادر ها را به گلم غم عزیز شان شانده است پس اگر دقبق متوجه شویم خود اهمیت خود را ظاهر کرده است چون اگر همین راهای مواصلاتی که باصرف هزینه بلند ساخته شده نمیبود چظور میتوانسیتیم کمک ودستگیر هم وطن خود در حالت بی چاره گی شویماما بد بختانه در اثر جنکهای اخیر وپی در پی که در افغانستان بوده باعث ویرانه گی وخراب شدن راهای مواصلاتی ما شده است وآن قسیم که باید پیشرفته ومدرن میبود نیست به همین علت است که کشور عزیز مانمیتواند خودکفا ومستقل شود


خوب بودن راهای مواصلاتی باعث بلند رفتن اقتصاد میشود چون که سرمایه گذاری های بیشتری صورت میگیرد اما برعکس وقتی راه های مواصلاتی  به شیوه استندر اسفالت کرد نباشد تجاران از ترس اینکه مالهای شان مورد تجاوز در بین راه قرار نگیرد ویا در اثر خرابی راه ها موتر دچار تصادف نشود از سرمایه گذاری دست میکشن واین یک ضربه بسیار بزرگ به اقتصاد کشور میباشد پس در قدم اول برای پیشرفته شدن اقتصاد باید به ساخت وترمیم راها توجه وبه عنوان هدف حکومتی یک ریس جمهور قرار گیرد 


ساناز سیرت


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 About the author

160