رفتار خوب با دیگران

Posted on at


خداوند متعال انسان را اشرف مخلوقات آفریده وبرای آنها برتری ها ونعمات زیادی را اعطاء نموده است وپیامبر بزرگ اسلام را برای
رهنمایی بشر فرستاده پیامبر اسلام از صفات وخصوصیات برتر وخوبی برخوردار بودند با وجود آینکه آنها از صفات وخصوصیات نیکی
که برخورداربودند ما امتی آنها هم باید کوشش کنیم تا روش آنها را تعقیب کنیم و همیشه خوبی،صداقت،خلق نیکو،شفقت،راستگویی،امانتداری،راستکاری ودیگر صفات نیک را پیشه خود سازیم.

شکر خدا همه ما مسلمان هستیم باید چین صفات نیک را داشته باشیم چون انسان با داشتن نزد خدا وبنده هایش از مقام بالای برخوردار است
وما باید همیشه طوری رفتار نماییم که بتوانیم دیگران را به خود جذب نموده آنها را از خود راضی سازیم به خصوص به جمعیتی از مردم
که نشسته هستیم باید رفتار وگفتار خود را زیاد زیر کنترول خویش قرار بدهیم چون اندکی پر حرفی و آهسته صحبت کردن با شخص دیگر
باعث میشود که همه متوجه ما شوند و در ذهن شان حرف های زیادی خطور میکند اگر چه ما در باره موضوع مهم هم که حرف بزنیم.
در محفل یا جمعیتی که حضور داریم نباید چنین کار های را انجام بدهیم چون طرف مقابل از خود شده و احساس کمی میکند وبه این فکر
میکند که آیا من کدام کمی ویا دیگر مشکلی دارم اگر چه در باره او هم که حرف زده نشود باز هم فکر میکند آنها درباره او حرف میزنند
وباعث آزار واذیت او میشود وبعضی اشخاص هم هستند که عادت دارند به لباس و یا به دیگر چیزهای یک شخص ایراد بگیرند و درباره
او بحث کنند و شخص را با چنین کار های خود آزرده میکنند که این کار شایسته انجام دادن وشایسته یک شخص مسلمان نیست چون انجام
دادن کاری که باعث آزار دیگران شود در دین مبین اسلام منع شده وانسان هم از انجام دادن این کارها خود داری نماید.ویکی از مهمترین ارکان در هر مکان طریقه وروش حرف زدن است که شخص باید زیاد کوشش کند حرف های را که میخواهد بگوید از
ابتداء آنها را سنجیده بعد به حرف زدن بپردازد ونباید در گفتار خود کلماتی را استفاده کند که به دیگران ربط داشته ویا هم ضعف دیگران
را در کلمات خود نمایان سازد اشخاصی هستند که در یک محفل ویا مهمانی که حضور دارند با کسی خصومت دارند ویا از کسی دلخور
هستند کوشش میکنند در لابلای حرف های خود کلمات سخت وغیر قابل استفاده را به زبان بیاورند که متوجه  ن شخص مقابل شده وباعث نفاق ودشمنی زیاد در بین شان میشود.

از نگاه اسلام هم چنین کار های که قابل قبول نیست چون اسلام دینی است که همه مسلمانان را به وعدت وهمبستگی دعوت نموده و ما هم
باید از مزایای این دین کامل استفاده کنیم و روش های خوب ونیک آنرا در زنده گی پیاده نماییم چون کینه وبغض سبب تنفر زیاد دو شخص
میگردد اگر این کینه وکدورت بین اشخاص ادامه پیدا کند باعث مشکلات زیاد در زنده گی آنها میگردد وباید باچنین اشخاصی به درستی و
ملایمی حرف زده شود و آنها را از ضرر های کینه آگاه سازد چون تبلیغ وآگاه ساختن شخص به کار های نیک از روش های ساده استفاده
گردد تا انسان به خوبی همه دلایل را دانسته و دیگر این کار ها را انجام ندهد واز مزایای این دین مقدس که غافل است با خبر شود و دیگر
کارهای را که بین اشخاص بی اتفاقی وکینه را به میان میآورد انجام ندهد و به اجرای اعمال نیک بپردازد و ثواب اخروی را کسب نماید.


 
About the author

160