پله ها بسیار است پس توقف نکن

Posted on at


از کودکی تا به حال همواره شنیدار این بودم که مسلمانی آهسته، آهسته...همیشه سراغ این بودم تا مفهوم این جمله را بدانم..و حال اینک مفهومش در دستانم جاری شده است


انسان نباید آنگونه که میخواهد، حرکت کند بلکه به زمان بسپارد و آهسته، آهسته حرکت کند. زیرا حرکت های تند سبب خواهد شد که تمامی پُل ها و پله های پشت سر تخریب شود و دیگر راهی برای برگشت نماند.. پس باور داشته باش که میتوانی حرکت کنی نخست باید بدانی که چگونه باید حرکت کنی


وقتی تولد میشوی هیچ چیزی نمیدانی باید با زمان موافق باشی تا بتوانی همه چیز را بشناسی. به قول بزرگان وقتش که رسید همه چیز دُرست خواهد شدهرگاه به مقام و پُستی میخواهی دسترسی پیدا کنی پس پیدا کن اما به فکر این نباش که تنها دسترسی پیدا کنی بلکه به این فکر باشی که چگونه به آن برسی و چگونه از آن استفاده کنی... برای رسیدن به موفقیت دو راه وجود دارد: یکی تحریم رشوت و دیگری زحمت بی پایان.. هر دو راه دارای بهره های منحصر به خود هستند اما در واقع راه اول تو را نابود خواهد کرد، بنأ لازم است تا راه دوم را انتخاب کنی تا به گفتار پیامبر(ص) برسی


آنحضرت میگفت: پله های بسیار زیادیست به سوی پیشرفت، تو به یک و یا دو پله آن تکیه نکن، بلکه پله های بیشتری را طی کن و به چیزهای دسترسی پیدا کن که والاتر از توستو این را به یاد داشته باش: اگر ابتدأی پله ها را با دقت طی نکنی مطمئنن دوباره نیاز به برگشت خواهی داشت، پس پله ها را با دقت و آهسته، آهسته طی کن. پله ها (دسترسی به موفقیت ) را هرگز نشمار زیرا باید بالاتر بروی، و به فکر 5 یا6 پله نباش به فکر رسیدن به اوج پله ها باش، و نشان بده که رسیدن به همه جا آسان است نخست باید زحمت بکشی و صبر داشته باشیصبر یوسف و یعقوب بلاخره به پایان رسید و آن دو به هم رسیدند


پس صبر داشته باش و بدان صبر با آنکه تلخ است،اما ثمرهای  شیرینش جبران تمامی صبوری ها را میکند...پس به پیش برو


 About the author

160